Zasady przyjmowania dzieci do szkoły w roku szkolnym 2023/2024

UWAGA! PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE PONIŻSZYCH PUNKTÓW. DZIĘKUJEMY!

Szanowni Rodzice,

 1. Uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez naszą szkołę jest dobrowolne, uczniowie nie realizują u nas obowiązku szkolnego.
 2. Szkoła Polska w Reykjaviku IM. Janusza Korczaka jest szkołą sobotnią, oferującą uczniom naukę języka polskiego, historii Polski, geografii i przyrody Polski. Zajęcia odbywają się w określone w kalendarzu szkolnym soboty, przez 3 do 6 godzin lekcyjnych, zależnie od wieku uczniów.
 3. Zgodnie z islandzkimi regulacjami zajęcia katechetyczne (jakiegokolwiek wyznania) nie mogą odbywać się na terenie szkoły.  Jesteśmy więc zmuszeni do respektowania ww. zasady, będąc gośćmi w miejskiej szkole.
 4. Rodzic zapisując dziecko zobowiązuje się do pokrywania miesięcznych opłat. Brak obecności dziecka na zajęciach nie powoduje obniżenia opłaty miesięcznej. Rachunki za szkołę  generowane są przez rodziców w systemie SportablerDo opłaty za szkołę doliczana jest opłata manipulacyjna.  Szczegóły w zakładce.
  Miesięczne opłaty w roku szkolnym 2023/2024 są następujące:
  za jedno dziecko:
  – grupa przedszkolna = 10.500 kr
  – pięciolatki, klasy 0 – 3 = 9.500 kr
  – klasy 4 – 8 = 10.500 kr
  rodzeństwo:
  W przypadku rodzeństwa (2 lub więcej dzieci) opłata naliczana jest wg wzoru: „starsze dziecko + 50% opłaty za młodsze dziecko/dzieci”. Zniżki w opłatach obowiązują tylko na dzieci szkolne (nie obejmują grupy przedszkolnej).
  Istnieje możliwość uiszczenia opłaty za szkołę przez Frístundakortið (kartę rekreacyjną). Dofinansowanie jest zależne od gminy zamieszkania ucznia (link z info o kwotach – zakładka opłaty).
 5. Rodzic zapisując dziecko do szkoły staje się członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Polskiej w Reykjaviku. Z tytułu członkostwa w SPSPR ponosi raz w roku szkolnym opłatę 1500 kr. Walne zebranie wszystkich członków stowarzyszenia odbywa się raz w roku szkolnym (przeważnie w kwietniu), obecność na nim jest obowiązkowa.
 6. UWAGA! W przypadku nieuiszczenia przez płatnika opłat za szkołę, następuje usunięcie dziecka ze szkoły z niemożliwością ponownego zapisu w przyszłości w przypadku nieuregulowania zaległości.
 7. W momencie podjęcia przez rodzica decyzji rezygnacji z nauczania, należy wypełnić on-line formularz: wykreślenia dziecka z listy uczniów oraz dla płatnika za dziecko – rezygnacji z członkostwa w SPSPR. By nie mieć naliczonej opłaty za kolejny miesiąc szkoły, należy wypełnić rezygnację on-line do 20. dnia bieżącego miesiąca. Nieobecności dziecka w szkole nie są równoważne z rezygnacją, prosimy o dopełnienie formalności.
 8. Lista podręczników i ćwiczeń, z jakich korzystamy, dostępna jest tu:
  WKRÓTCE AKTUALIZACJA na rok 2022/23 
 9. Uczniowie, którzy ukończyli naszą szkołę otrzymują dyplomy (zerówka i młodsze dzieci) oraz świadectwa (pozostałe klasy). Świadectwo naszej szkoły stanowi informację uzupełniającą dla świadectwa szkoły macierzystej ucznia, czyli w tym wypadku szkoły islandzkiej. W związku z tym świadectwa naszej szkoły nie są równoważne z tymi wydawanymi w Polsce dla dziecka w tym samym wieku. Zaznaczamy, że w Islandii obowiązek nauczania jest dla dzieci od 6. roku życia, i jest on realizowany w macierzystej szkole islandzkiej.
 10. W trakcie roku szkolnego na prośbę rodziców, wydajemy zaświadczenia, że dziecko jest uczniem naszej szkoły (np. w przypadku powrotu do Polski).
 11. Uczniowie naszej szkoły otrzymują Legitymacje szkolne, uprawniające do zniżek w Polsce. WNIOSKI O WYDANIE LEGITYMACJI będą rozdane do wypełnienia na rozpoczęciu roku szkolnego przez wychowawcę klasy. Więcej informacji o legitymacjach tutaj: Legitymacje dla uczniów szkół polonijnych (link).
 12. W trosce o bezpieczeństwo uczniów, bardzo prosimy, by punktualnie odbierać dzieci ze szkoły oraz pisemnie informować wychowawcę klasy w przypadku, gdy kto inny odbiera dziecko ze szkoły. Prosimy o przekazanie informacji dzieciom: w sytuacji, gdy uczeń ma być odebrany a nie jest, dziecko pod żadnym pozorem nie opuszcza budynku szkoły, tylko idzie do wychowawcy lub podchodzi do nauczyciela czy rodzica dyżurującego i prosi o pomoc. Każde dziecko powinno mieć zapisane numery telefonów do obojga rodziców / opiekunów w plecaku. Prosimy też, by uczniów młodszych (do klas 3 włącznie) przyprowadzać do sali i odbierać z sali po zajęciach.
 13. Podstawową formą komunikacji między rodzicem a szkołą jest strona internetowa, dlatego ważne jest, by śledzić bieżące wiadomości oraz zapoznać się z informacjami w poszczególnych zakładkach. Nauczyciele w zakładkach klasowych umieszczają zagadnienia poruszane na lekcji, prace domowe i inne ważne informacje. Wychowawca kontaktuje się z rodzicem głównie mailowo. Informacje o rozpoczęciu roku, ważnych wydarzeniach będą umieszczane na stronie szkoły oraz portalu społecznościowym Facebook.
 14. Roczna opłata biblioteczna to 500 kr za 1 ucznia. W przypadku zniszczenia podręcznika lub jego zgubienia czy nieoddania, naliczana jest kara w wysokości 3000 kr za sztukę. Regulamin korzystania z biblioteki znajduje się w zakładce biblioteka.
 15. Uczniowie, którzy nie rozliczyli się z biblioteką szkolną przed zakończeniem roku szkolnego i których Rodzice zalegają z opłatami za szkołę NIE OTRZYMAJĄ świadectwa na zakończeniu roku. Świadectwo może być wydane po uregulowaniu należności.
 16. Należy zapoznać się z:
  Link: OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z FELLASKÓLI
  Link: PRZEWODNIK SZKOLNY DLA RODZICÓW NOWYCH UCZNIÓW
  Link: REGULAMIN DYŻUROWANIA RODZICÓW
 17. Zapisując dziecko do Szkoły Polskiej w Reykjaviku:
  a. Oświadczam, iż zostałem/-am poinformowany/-a o programie uzupełniającym Szkoły Polskiej w Reykjaviku, który nie zwalnia ucznia z obowiązku szkolnego w Islandii.
  b. Oświadczam, iż zostałem/-am poinformowany/-a o obowiązku wnoszenia miesięcznych opłat na pokrycie kosztów działalności Szkoły Polskiej w Reykjaviku, (zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia SPSPwR nr 7/SPSPwR/09, z dnia 19.09.2009r.).
  c. Oświadczam, iż deklaruję przystąpienie do Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Polskiej w Reykjaviku (zgodnie ze Statutem SPwR art. II, pkt 2, z dnia 30.03.2009r.). Przystąpienie do Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Polskiej w Reykjaviku (zgodnie ze Statutem SPwR art. II, pkt 2, z dnia 30.03.2009r.) jest odpłatne. Roczna opłata członkowska w 2023/2024 wynosi 1.500 kr i pobierana jest jednorazowo.
  d. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych rodziców/opiekunów oraz mojego dziecka dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz na publikację materiałów fotograficznych, filmowych i innych, w których udział będzie brał syn/córka/podopieczny na łamach mediów oraz w innych miejscach i formie wskazanych przez Dyrekcję SPwR i SPSPR. Zgadzam się na wykorzystanie danych przez Nóri i Greiðslumiðlun, obsługujących płatności szkoły.
  e. Zapoznałem/-łam się z:
  Link: ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI DO SZKOŁY
  Link: OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z FELLASKÓLI
  Link: PRZEWODNIK SZKOLNY DLA RODZICÓW NOWYCH UCZNIÓW

WYSYŁAJĄC FORMULARZ ZA POŚREDNICTWEM STRONY SZKOŁY POLSKIEJ W REYKJAVIKU
IM. JANUSZA KORCZAKA, OŚWIADCZAM, ŻE AKCEPTUJĘ POWYŻSZE WARUNKI.