Regulamin dyżurowania Rodziców w Fellaskóli

  1. Wszystkich uczniów, rodziców, dyżurujących i nauczycieli obowiązuje obuwie zmienne.
  2. Po przyjściu na dyżur należy ubrać się w kamizelkę przeznaczoną dla osób dyżurujących. Kamizelka znajdować się będzie w pudełku w pokoju nauczycielskim.
  3. Wpisów do dziennika dyżurów dokonują pracownicy biblioteczni pracujący w tym dniu w bibliotece. Taka sytuacja jest podyktowana częstymi niezręcznymi sytuacjami powodowanymi wpisywaniem osób dyżurujących, które na dyżurach nie były.
  4. Dzwonki na przerwę powinny być sygnalizowane ręcznymi dzwonkami, znajdującym się w pudełku, lub na stole na 1. piętrze, blisko wejścia. Dzwonienie powinno być zgodne z ramami czasowymi umieszczonymi na planie lekcji.
  5. Prosimy, by osoba dyżurująca przeszła się z dzwonkiem po korytarzu, by dźwięk był bardziej słyszalny.
  6. Prosimy osoby dyżurujące o aktywne uczestnictwo i reagowanie w sytuacjach tego wymagających.
  7. W trosce o bezpieczeństwo uczniów, bardzo prosimy, by osoby dyżurujące, gdy zobaczą po dzwonku dzieci obecne w szkole, podeszły i zapytały, czy dzieci nie potrzebują pomocy w skontaktowaniu się z rodzicem/czy ktoś ma je odebrać. W sytuacji, gdy uczeń ma być odebrany a nie jest, dziecko pod żadnym pozorem nie opuszcza budynku szkoły, tylko idzie do wychowawcy lub podchodzi do nauczyciela czy rodzica dyżurującego i prosi o pomoc.
  8. Zabrania się stosowania wszelkich form przemocy – szarpania z uczniem czy ubliżania mu. Sprawcę niepożądanej sytuacji należy zatrzymać i zgłosić wydarzenie wychowawcy lub nauczycielowi. Każda sytuacja reagowania powinna być opisana przez osobę dyżurującą w dzienniku dyżurów.
  9. Telefony alarmowe – 112 – w sytuacjach niepewnych powinny być skonsultowane z nauczycielem lub wychowawcą. Jeśli jesteście Państwo świadkami oczywistego zagrożenia życia ucznia, prosimy o szybką reakcję.
  10. Każdy dyżurujący ma obowiązek znać poniższą procedurę postępowania w razie alarmu przeciwpożarowego.

 

Procedura postępowania w razie alarmu przeciwpożarowego

I.   Wychowawca szybko sprawdza stan klasy, zbiera dzieci, BIERZE DZIENNIK Z LISTĄ UCZNIÓW, wszyscy wychodzą z klasy i spokojnie idą do głównego wyjścia. BEZ BIEGANIA. WYCHOWAWCA MUSI MIEĆ PRZY SOBIE TELEFON I DANE RODZICÓW.

II.   Jeśli ktoś z dorosłych, np. dyżurujących jest w pobliżu głównego wejścia, prosimy, by otworzył drugie skrzydło drzwi wewnętrznych i zewnętrznych przy głównym wejściu do szkoły.

III.   Dzieci wychodzą przed szkołę.

IV.   Rodzice dyżurujący wychodzą ze szkoły.

V.   UCZNIOWIE, NAWET JEŚLI WŁAŚNIE SKOŃCZYLI LEKCJE, CZEKAJĄ PRZED SZKOŁĄ.

VI.   Wychowawcy lub nauczyciele prowadzący zbierają dzieci klasami przed szkołą i SPRAWDZAJĄ OBECNOŚĆ. Jeśli ktoś będzie nieobecny, natychmiast szuka dziecka, zapewniając opiekę pozostałym dzieciom i powiadamia o tym dyrektora szkoły.

VII.   W szkole może przebywać tylko dyrektor szkoły lub pod jego nieobecność wyznaczony do tego nauczyciel.

VIII.   Nie wchodzimy do szkoły do czasu ogłoszenia informacji o braku zagrożenia.

IX.   Po pozwoleniu na wejście do szkoły dzieci idą na lekcje. Uczniowie, którzy skończyli lekcje, wracają do szkoły po swoje rzeczy i idą do domu.

 11. Dla osób dyżurujących dostępna jest kawa i herbata w pokoju nauczycielskim (jeśli jesteśmy w ich posiadaniu). Puste kubeczki i inne śmieci należy wyrzucać do dużego kosza, znajdującego się przy szafkach, zaraz przy głównym wejściu do szkoły. Nauczyciele nie odpowiadają za bałagan pozostawiony przez osoby dyżurujące. Prosimy o przestrzeganie zasad czystości.

12. Mamy nadzieję, że czas spędzony na dyżurze, będzie czasem miłym. Dzięki tej aktywności przyczyniacie się Państwo do lepszego i bezpieczniejszego funkcjonowania szkoły, za co serdecznie dziękujemy.

Dyrekcja Szkoły i Zarząd SPSPR

Przypominamy, iż każdy Rodzic jest zobowiązany do pełnienia 1 dyżuru w semestrze, w przypadku 2 dzieci – do 2 dyżurów w semestrze szkolnym. Gdy oboje Rodzice pracują, za rodzica może dyżurować osoba pełnoletnia, znajomy lub ktoś z rodziny (należy tylko zaznaczyć w zapisie na dyżur, kto jest płatnikiem za dziecko, by było łatwo zidentyfikować zastępstwo).

W przypadku niewykonania tego obowiązku na koniec roku szkolnego będzie zastosowana kara w wysokości 6.000 kr (za brak 1 dyżuru, 12.000 kr za brak 2), wysłana w postaci rachunku do zapłaty na konto płatnika. Niezapłacona kara uniemożliwi zapisanie dziecka na kolejny rok szkolny. Chodzi dokładnie o tego rodzica, który staje się członkiem stowarzyszenia, zapisując dziecko i będąc płatnikiem. Zatem na 2 rodziców/opiekunów przy jednym dziecku tylko 1 jest proszony o dyżur. Rodzice, którzy mają w szkole 3 lub więcej dzieci są zobowiązani do pełnienia 2 dyżurów w 1 semestrze (a nie 3 lub więcej), zgodnie z uchwaleniami z Walnego zebrania z dnia 16.04.2016 r.