STRUKTURA ORGANIZACYJNA

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO  PRACY W STRUKTURACH SPSPR:

1. Przynależność do SPSPR

2. Umiejętność pracy samodzielnej jak i zespołowej

3. Gotowość do podjęcia pracy gdzie jedynym wynagrodzeniem jest własna satysfakcja oraz uśmiech przyjaciół

4. Aktywność i zaangażowanie

5. Zobowiązanie się do założenia i  korzystania  z konta pocztowego e-mail według przedstawionego wzoru –  posługiwanie się nim w sprawach tylko i wyłącznie związanych z SPSPRoraz SPwR

6. Udostępnienie kontaktu telefonicznego do wiadomości ogółu

7.Akceptacja ustalonych zasad dotyczących struktury organizacyjnej- zapoznanie oraz przestrzeganie

DZIAŁ FINANSOWY

Osoba nadzorująca pracę działu:

SKARBNIK

 • Zbiórka /gromadzenie, wszelkich  gotówkowych środków finansowych.
 • Organizacja pracy  działu.

Mąż Zaufania

 • Nadzoruje prawidłową politykę finansowania SPSPwR oraz SPwR, poprzez terminową kontrolę wydatków.

I. SEKCJA KSIĘGOWOŚCI

 • Wydawanie pokwitowań, faktur.
 • Księgowanie dokumentów.
 • Prowadzenie ksiąg oraz wszelkich spraw finansowych SPSPwR.
 • Prowadzenie rachunków bankowych, informacja o stanie na kontach, planowanie wydatków oraz rozporządzanie nimi.

II. SEKCJA WINDYKACJI

 • Kontrola nad uiszczaniem należnych SPSPwR opłat: składek członkowskich oraz opłat szkolnych.
 • Telefoniczne, mailowe, listowne lub osobiste działania w celu ich uzyskania od  osób, od nich uchylających się.
 • Przekazywanie informacji dotyczących osób skutecznie uchylających się od opłat w celu pozbawienia ich praw z tego wynikających [ składka członkowska ? Prezes lub Wiceprezes; opłata szkolna –  Dyrektor lub Wicedyrektor Szkoły].

III. SEKCJA ZAKUPÓW

 • Planowanie zakupów artykułów niezbędnych do poprawnego działania w dziedzinach: gospodarczej, administracyjnej, edukacyjnej oraz dydaktycznej ? według wpływających zamówień z wszystkich działów,
 • Ocena ważności zamówienia, sprawdzenia rzeczywistych możliwości na realizację zamówienia zgodnych z planem wydatków w danym okresie . Realizacja zamówienia.

DZIAŁ REDAKCYJNY

Osoba nadzorująca pracę działu:

SEKRETARZ

 • Sporządzanie sprawozdań z Posiedzeń Zarządu oraz Walnych Zgromadzeń.
 • Wprowadzanie w formie pisemnej postanowień, uchwał, aneksów do dokumentacji SPSPwR, oraz prowadzenie wszelkich innych dokumentów wymagających takiej formy.
 • Prowadzenie pełnej dokumentacji (pozafinansowej)
 • Organizacja pracy działu.

I. SEKCJA KRONIK

 • Prowadzenie Kroniki Szkolnej.
 • Prowadzenie Kroniki SPSPwR.

II.    SEKCJA GAZETKI SZKOLNEJ

 • Prowadzenie Gazetki Szkolnej.

III. SEKCJA BIBLIOTECZNA

 • Prowadzenie Biblioteki.

IV.  SEKCJA INFORMACJI i PROMOCJI

 • Redagowanie, produkcja  oraz dystrybucja wszelkiego rodzaju informatorów, powiadomień wymagających formy pisemnej.
 • Promowanie i powiadamianie o wszelkiego rodzaju imprezach kulturalnych, plenerowych, uroczystości, spotkaniach okolicznościowych ,  posiedzeniach, walnych zgromadzeniach oraz wszelkich innych spotkaniach wymagających obecności osób, których dotyczą ? na wniosek wszystkich działów.
 • Kontakt z mediami, zarówno korespondencyjny jak i bezpośredni.

Forma przekazywania informacji: telefoniczna,  pisemna, osobista lub emailowa ? sekcja  jest jedynym użytkownikiem głównego adresu e-mail SPSPwR oraz SPwR.

DZIAŁ KREATYWNY

Osoba nadzorująca pracę działu:

WICEPREZES

 • Organizacja pracy działu.
 • Prowadzenie sekcji zakupów.

II. SEKCJA PLANOWANIA I REALIZACJI

 • Planowanie wszelkiego rodzaju imprez kulturalnych, plenerowych, uroczystości, spotkań okolicznościowych oraz wszelkich innych wymagających starannego przygotowania ? opracowanie kalendarza imprez.
 • Organizacja imprez ? podział zadań i odpowiedzialności za poszczególne etapy prac związanych z organizacją konkretnego przedsięwzięcia.

III. SEKCJA WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO

 • Kontakt z odpowiednimi organami- urzędami, instytucjami w sprawach administracyjnych, w celu uzyskania  informacji niezbędnych do poprawnego, sprawnego działania SPSPwR oraz SPwR, pomoc w tłumaczeniach językowych- na wniosek wszystkich działów. Podział  na pracę z organami: Islandzkimi oraz Polskimi.

IV. SEKCJA  SPOŁECZNA -FUNDRISER

 • Współpraca z  innymi organizacjami pozarządowymi w celu pozyskania środków finansowych, wszelkiego rodzaju wsparcia , sponsorów.

DZIAŁ TECHNICZNY

Osoba nadzorująca pracę działu:

PREZES

 • Organizacja pracy działu.

I. SEKCJA INFORMATYCZNA

 • Prowadzenie strony internetowej SPSPwR oraz SPwR, opieka nad kontem szkolnym na portalu ?nasza-klasa?, pomoc informatyczna w razie potrzeby na prośbę wszystkich działów.

II. SEKCJA MULTIMEDIALNA

 • Robienie, archiwizowanie oraz udostępnianie fotografii, filmów, prezentacji multimedialnych związanych z działalnością SPSPwR oraz SPwR na wniosek wszystkich zainteresowanych działów.

III. SEKCJA NAPRAW

 • Odpowiedzialność za sprawne działanie sprzętu i urządzeń technicznych będących własnością lub będących w używaniu  SPSPwR lub SPwR.
 • Wykonywanie drobnych napraw.

IV. SEKCJA PORZĄDKOWA

 • Odpowiedzialność za organizację oraz wykonywanie prac porządkowych w pomieszczeniach, miejscach, będących w używaniu SPSPwR i SPwR.
 • Nadzór na zachowaniem ładu i bezpieczeństwa uczestników wszelkiego rodzaju imprez, uroczystości itp. organizowanych przez SPSPR i Szkołę
 • Organizacja dyżurów sprzątających w szkole oraz egzekwowanie opłat (wyłącznie gotówkowych) w ramach rekompensaty za niemożność/niechęć odbycia dyżuru.

DZIAŁ SZKOLNY

Osoby nadzorujące pracę działu:

DYREKTOR  –  WICEDYREKTOR SZKOŁY

 • Organizacja pracy działu
 • Reprezentacja Grona Pedagogicznego przed SPSPwR na wniosek pracowników działu w sprawach wymagających wyjątkowo ważnego potraktowania.

Osoby zobowiązane do pracy w  dziale:

Grono Pedagogiczne SPwR.

 • Praca zgodna z założeniami statutowymi SPwR.
 • Ścisła współpraca z SPSPwR ? obustronna pomoc i zaangażowanie w celu prawidłowego, sprawnego funkcjonowania SPwR.
 • Udzielanie wsparcia i pomocy w poszczególnych sprawach, przedsięwzięciach- na wniosek wszystkich działów.