Ogólne zasady korzystania z Fellaskóli

Przypominamy, o co prosili nasi gospodarze. Prosimy o stosowanie się do wytycznych:

 1. Wszystkich uczniów, rodziców, dyżurujących i nauczycieli obowiązuje obuwie zmienne.
 2. W żadnym wypadku uczniowie nie mogą przebywać w salach lekcyjnych bez opieki nauczyciela.
 3. W klasach dbamy o porządek. Śmieci w klasach należy wyrzucać do wyznaczonych przez nauczyciela worków.
 4. Jeśli musimy przestawić stoły w klasie, należy po zakończonych zajęciach ustawić je na miejsce.
 5. Nie korzystamy ani z komputerów ani z materiałów edukacyjnych w klasach, nawet pod opieką nauczyciela.
 6. Klasy powinny być zamknięte podczas przerw.
 7. Na przerwach uczniowie opuszczają sale lekcyjne.
 8. Podczas przerw uczniowie nie biegają po szkole i nie wychodzą poza budynek szkoły.
 9. Podczas przerw opiekę nad uczniami winni sprawować nauczyciele i rodzice.
 10. Wszelkie naganne zachowania uczniów, na przerwach i na lekcjach, powinny być zgłaszane wychowawcy klasy.
 11. W klasach ani uczniowie ani nauczyciele nie powinni moczyć tablic, białych i czarnych.
 12. Na białych tablicach należy pisać tylko przeznaczonym do tego celu markerami, a na czarnych kredą. Oba przybory powinny należeć do SPSPR.
 13. W toaletach zachowujemy czystość – spuszczamy po sobie wodę, myjemy ręce po skorzystaniu z toalety.
 14. Nasi uczniowie posiadają ubezpieczenie w szkole oraz w drodze do niej i z niej do domu. Jeśli przypadkowo coś zostanie w szkole zniszczone, działanie takie powinno być zgłoszone danego dnia do wychowawcy klasy i dyrekcji szkoły. Szkody będą pokrywane przez osoby, które szkód dokonały. Ubezpieczenie nie pokrywa kosztów zniszczeń.
 15. W naszej szkole obowiązują takie same zasady jak w szkołach islandzkich – jest zakaz przynoszenia do szkoły słodyczy i smakołyków. Jeśli nauczyciel zobaczy, że dziecko ma niedozwolony produkt, jedzenie zostanie zabrane i oddane rodzicowi po zakończeniu lekcji przez dziecko.
 16. Ze względu na alergie uczniów Fellaskóli, zabrania się przynoszenia ze sobą mandarynek, kanapek z jajkiem, masłem orzechowym czy rybą oraz  produktów z ziarnami sezamu i słonecznika czy orzechami we wszelkiej postaci. Dzieci nie mogą używać także brokatu. Zasady te obejmują uczniów Fellaskóli w ciągu tygodniaZWRACAMY UWAGĘ, ŻE ALERGIA NA ORZECHY – SZCZEGÓLNIE – JEST BARDZO NIEBEZPIECZNA, KONTAKT Z PRODUKTEM UCZULAJĄCYM MOŻE DOPROWADZIĆ DO ŚMIERCI DZIECKA.
 17. Dbamy o wystrój Fellaskóli.
 18. Prosi się o zachowanie czystości na terenie szkoły. Jeśli nabrudzimy, posprzątajmy.
 19. Nauczycieli i rodziców prosi się o parkowanie samochodów w miejscach do tego przeznaczonych na terenie szkoły. KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIĘ ZATRZYMYWANIA, POSTOJU I PARKOWANIA NA ODCINKU ULICY PROWADZĄCEJ NA PARKING OBOK SZKOŁY/ZA SZKOŁĄ W SYTUACJI PRZYWOŻENIA I ODBIERANIA DZIECI. Osoby parkujące w niedozwolony sposób muszą liczyć się z tym, że ich samochód zostanie zabrany przez firmę holującą na koszt właściciela auta.
 20. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do punktualnego odbierania dzieci. Prosimy, by każde dziecko miało w plecaku zapisany numer telefonu do rodziców/opiekunów. Jeżeli kto inny niż rodzic/opiekun na w danym dniu odebrać dziecko, wychowawca powinien być uprzednio o tym poinformowany. Jeżeli zdarzy się sytuacja, że rodzic/opiekun się spóźni, proszę uwrażliwić dzieci na to, by w takiej sytuacji NIE WYCHODZIŁY SAME ZE SZKOŁY, TYLKO CZEKAŁY W GŁÓWNYM HOLU NA RODZICA, UPRZEDNIO ZGŁOSIWSZY SPRAWĘ WYCHOWAWCY LUB OSOBIE DYŻURUJĄCEJ.

Uszanujmy przestrzeń, z której korzystamy! Dziękujemy!
Dyrekcja Szkoły i Zarząd SPSPR