Ogólne zasady korzystania z Fellaskóli

W roku szkolnym 2018/2019 mamy znów przyjemność mieć zajęcia w Fellaskóli. Ponieważ jesteśmy w niej gośćmi, postarajmy się, aby ta wizyta została zapamiętana z uśmiechem.

Przypominamy zatem, o co prosili nasi gospodarze:

 1. Wszystkich uczniów, rodziców, dyżurujących i nauczycieli obowiązuje obuwie zmienne.
 2. W żadnym wypadku uczniowie nie mogą przebywać w salach lekcyjnych bez opieki nauczyciela.
 3. W klasach dbamy o porządek. Śmieci w klasach należy wyrzucać do wyznaczonych przez nauczyciela worków.
 4. Jeśli musimy przestawić stoły w klasie, należy po zakończonych zajęciach ustawić je na miejsce.
 5. Nie korzystamy z komputerów w klasach, nawet pod opieką nauczyciela.
 6. Nie korzystamy z materiałów edukacyjnych należących do Fellaskóli.
 7. Klasy powinny być zamknięte podczas przerw.
 8. Na przerwach uczniowie opuszczają sale lekcyjne.
 9. Podczas przerw uczniowie nie biegają po szkole.
 10. Podczas przerw lub lekcji uczniowie nie mogą wychodzić poza teren szkoły.
 11. Podczas przerw opiekę nad uczniami winni sprawować nauczyciele i rodzice.
 12. Wszelkie naganne zachowania uczniów, na przerwach i na lekcjach, powinny być zgłaszane wychowawcy klasy.
 13. W klasach ani uczniowie, ani nauczyciele nie powinni moczyć tablic, białych i czarnych.
 14. Na białych tablicach należy pisać tylko przeznaczonym do tego celu markerami, a na czarnych kredą, oba przybory powinny należeć do SPSPR.
 15. Nie należy moczyć gąbek w klasach.
 16. W toaletach zachowujemy czystość – spuszczamy po sobie wodę, myjemy ręce po skorzystaniu z toalety.
 17. Nasi uczniowie posiadają ubezpieczenie w szkole oraz w drodze do niej i z niej do domu. Jeśli przypadkowo coś zostanie w szkole zniszczone, działanie takie powinno być zgłoszone danego dnia do wychowawcy klasy i dyrekcji szkoły. Szkody będą pokrywane przez osoby, które szkód dokonały. Ubezpieczenie nie pokrywa kosztów zniszczeń.
 18. W naszej szkole obowiązują takie same zasady jak w szkołach islandzkich – jest zakaz przynoszenia do szkoły słodyczy i smakołyków. Jeśli nauczyciel zobaczy, że dziecko ma niedozwolony produkt, jedzenie zostanie zabrane i oddane rodzicowi po zakończeniu lekcji przez dziecko.
 19. Ze względu na alergie uczniów Fellaskóli, zabrania się przynoszenia ze sobą mandarynek, kanapek z jajkiem, masłem orzechowym czy rybą oraz  produktów z ziarnami sezamu i słonecznika czy orzechami we wszelkiej postaci. Dzieci nie mogą używać także brokatu. Zasady te obejmują uczniów Fellaskóli w ciągu tygodniaZWRACAMY UWAGĘ, ŻE ALERGIA NA ORZECHY – SZCZEGÓLNIE – JEST BARDZO NIEBEZPIECZNA, KONTAKT Z PRODUKTEM UCZULAJĄCYM MOŻE DOPROWADZIĆ DO ŚMIERCI DZIECKA.
 20. Dbamy o wystrój Fellaskóli.
 21. Prosi się o zachowanie czystości na terenie szkoły. Jeśli nabrudzimy, posprzątajmy.
 22. Nauczycieli i rodziców prosi się o parkowanie samochodów na tyłach szkoły. KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIĘ ZATRZYMYWANIA, POSTOJU I PARKOWANIA NA ODCINKU ULICY PROWADZĄCEJ NA PARKING OBOK SZKOŁY/ZA SZKOŁĄ W SYTUACJI PRZYWOŻENIA I ODBIERANIA DZIECI. Osoby parkujące w niedozwolony sposób muszą liczyć się z tym, że ich samochód zostanie zabrany przez firmę holującą na koszt właściciela auta.
 23. Bardzo prosimy o wychodzenie z samochodów i wypuszczanie dzieci od strony chodnika, nie ulicy. W ten sposób unikniemy wypadków.
 24. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do punktualnego odbierania dzieci. Prosimy, by każde dziecko miało w plecaku zapisany numer telefonu do rodziców/opiekunów. Jeżeli kto inny niż rodzic/opiekun na w danym dniu odebrać dziecko, wychowawca powinien być uprzednio o tym poinformowany. Jeżeli zdarzy się sytuacja, że rodzic/opiekun się spóźni, proszę uwrażliwić dzieci na to, by w takiej sytuacji NIE WYCHODZIŁY SAME ZE SZKOŁY, TYLKO CZEKAŁY W GŁOWYM HOLU NA RODZICA, UPRZEDNIO ZGŁOSIWSZY SPRAWĘ WYCHOWAWCY LUB OSOBIE DYŻURUJĄCEJ.

 

Uszanujmy przestrzeń, z której korzystamy! Dziękujemy!
Dyrekcja Szkoły i Zarząd SPSPR