Art. I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Szkoła Polska w Reykjaviku będąca pod prawną opieką Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Polskiej w Reykjaviku zwana dalej Szkołą Polską, powołana została w celu nauki języka polskiego oraz innych przedmiotów w języku ojczystym a także wychowywania dzieci i młodzieży w tradycji i kulturze polskiej.

2. W osiągnięciu zamierzonych celów pomagać ma ścisła współpraca Szkoły Polskiej
ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkoły Polskiej w Reykjaviku, którego członkami są w integralnej części rodzice/opiekunowie, uczniów Szkoły Polskiej .

3. Szkoła Polska jest samodzielną instytucją, nie podlegającą prawnie żadnej innej instytucji.

4. Szkoła Polska prowadzi działalność w ścisłej współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkoły Polskiej w Reykjaviku.

5. Działalność dydaktyczno ? wychowawczą Szkoły Polskiej regulują następujące dokumenty:
a) Statut Szkoły Polskiej;
b) Regulamin Szkoły Polskiej;
c) Wewnątrzszkolny System Oceniania Szkoły Polskiej;

6. Nadrzędną ideą Szkoły Polskiej jest dobro ucznia.

7. Szkoła Polska zapewnia Uczniom możliwość rozwoju intelektualnego w warunkach
poszanowania ich godności osobistej i wyznaniowej.

8. Szkoła Polska zapewnia opiekę pedagogiczną nad Uczniami w czasie trwania zajęć.
Polska Szkoła Sobotnia
9. Siedziba Szkoły Polskiej znajduje się przy: Skulatun 2, piętro 6, 105 Reykjavik, Islandia.

10. Szkoła Polska jest instytucją niezależną finansowo, samofinansującą się.

11. Działalność Szkoły Polskiej finansowana jest z opłat uiszczanych przez rodziców/opiekunów, środków zgromadzonych podczas imprez szkolnych, pozyskanych od organizacji charytatywnych, instytucji oraz sponsorów ? za pośrednictwem Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Polskiej w Reykjaviku.

12. Przychody Szkoły Polskiej są przeznaczane na działalność zgodną z niniejszym Statutem.

Art. II ORGANIZACJA SZKOŁY

1. Społeczność szkolną tworzą uczniowie oraz członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Polskiej w Reykjaviku.

2. Rodzice/Opiekunowie dzieci zapisanych do Szkoły Polskiej stają się Członkami Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Polskiej w Reykjaviku z dniem przyjęcia dziecka do Szkoły Polskiej o ile wcześniej taki fakt nie zaistniał. Zobowiązani są do dopełnienia formalności ? złożenia deklaracji członkowskich i zapoznania się ze Statutem Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Polskiej w Reykjaviku, stanowiącym odrębny dokument.

2.1 Nauczyciele, zatrudnieni w Szkole Polskiej stają się Członkami Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Polskiej w Reykjaviku z dniem podjęcia pracy w Szkole Polskiej o ile wcześniej taki fakt nie zaistniał. Zobowiązani są do dopełnienia formalności ? złożenia deklaracji członkowskich i zapoznania się z Statutem Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Polskiej w Reykjaviku, stanowiącym odrębny dokument.

2.2 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Polskiej w Reykjaviku działa według zasad określonych własnym Statutem, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły Polskiej.

2.3 Zadaniem Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Polskiej w Reykjaviku jest:
a) wspieranie Szkoły Polskiej w wychowaniu ojczystym dzieci,
b) uczestnictwo na prośbę Dyrektora Szkoły Polskiej, w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i zebraniach zwoływanych na jego wniosek.
c) pomoc w zbieraniu opłat na działalność Szkoły Polskiej,
d) pomoc w organizacji imprez szkolnych oraz wszelkich przedsięwzięć i zadań mających na celu poprawne i rozwojowe działanie Szkoły Polskiej.

3. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Polskiej w Reykjaviku reprezentuje przed Szkołą Polską jego Zarząd, który na wniosek Dyrektora lub Wicedyrektora Szkoły Polskiej może brać udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, podczas której zapadają ważne decyzje.

4. Nauczyciele Szkoły Polskiej, Dyrektor oraz Wicedyrektor tworzą Radę Pedagogiczną.

4.1 Rada Pedagogiczna Szkoły Polskiej na wniosek Dyrektora lub Wicedyrektora Szkoły Polskiej :
a) ustala materiał nauczania w oparciu o program dla poszczególnych klas oraz
organizację roku szkolnego, podział pracy nauczycielskiej i wychowawczej
w Szkole Polskiej;
b) przeprowadza selekcje i klasyfikacje Uczniów;
c) decyduje w sprawach wydawania zaświadczeń i świadectw szkolnych;
d) sprawuje pieczę nad organizacją imprez szkolnych, obchodów i uroczystości;
e) zgłasza wnioski o pomocach szkolnych do Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Polskiej w Reykjaviku.

5. Dyrektora Szkoły Polskiej, zwanego dalej Dyrektorem oraz Wicedyrektora Szkoły Polskiej zwanego dalej Wicedyrektorem, mianuje Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Polskiej w Reykjaviku na Posiedzeniu Zarządu zwykłą większością głosów.

5.1 Dyrektor jak i Wicedyrektor wybierany jest spośród Rady Pedagogicznej.

5.2 Obowiązki Dyrektora jak i Wicedyrektora przyjmowane są do odwołania.

5.3 Dyrektor jak i Wicedyrektor może być odwołany jeśli sam złoży wniosek w tej sprawie lub jeśli w sposób rażący zaniedbuje swoje obowiązki i naraża na
niebezpieczeństwo dzieci.

5.4 Dyrektor jak i Wicedyrektor może być usunięty z pełnionej funkcji na Nadzwyczajnym Posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Polskiej w Reykjaviku zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym, w przypadku kiedy
ze świadomością łamie Statut Szkoły Polskiej i działa świadomie na jej niekorzyść.

5.5 Dyrektor i Wicedyrektor nadzorują bieżącą działalność Szkoły Polskiej i reprezentują Szkołę Polską na zewnątrz.

5.6 Dyrektor jak i Wicedyrektor w miarę potrzeby hospitują lekcje Nauczycieli.

5.7 Dyrektor lub Wicedyrektor zwołują Posiedzenia Rady Pedagogicznej i są jej Przewodniczącym.
W Posiedzeniach Rady Pedagogicznej uczestniczą wszyscy Nauczyciele uczący
w Szkole Polskiej.

6. Władzą najwyższą Szkoły Polskiej jest Rada Pedagogiczna,
w skład której wchodzi: Dyrektor, Zastępca oraz Grono Pedagogiczne, gdzie wszelkie decyzje muszą być zatwierdzone zwykłą większością głosów podczas Posiedzenia Rady Pedagogicznej. W kwestiach spornych głos Przewodniczącego jest liczony podwójnie.

6.1 Posiedzenia Rady Pedagogicznej odbywają się co najmniej cztery razy w roku : w tym na początku i na końcu każdego okresu klasyfikacyjnego.

6.2 O Posiedzeniu Rady Pedagogicznej należy powiadomić wszystkich uprawnionych do uczestniczenia w nim członków w ogólnie przyjęty sposób.

6.3 Obowiązek uczestnictwa w Posiedzeniach Pady Pedagogicznej mają Dyrektor, Wicedyrektor i Grono Pedagogiczne.

6.4 Prawo uczestnictwa w Posiedzeniach Rady Pedagogicznej mają ponadto wszyscy Członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Polskiej w Reykjaviku, po uprzednim zgłoszeniu chęci i zatwierdzeniu uczestnictwa przez Przewodniczącego .

7. Szczegółowe zasady działalności Szkoły Polskiej oraz terminy określa Regulamin Szkoły Polskiej, na którego przestrzeganie pisemnie zgadza się każdy pełnoletni uczeń lub rodzic/opiekun reprezentujący niepełnoletnie dziecko.

Art. III ŚRODKI FINANSOWE SZKOŁY

1. Budżet Szkoły Polskiej opiera się na :
a) Opłatach wnoszonych przez rodziców/ opiekunów;
b) Środkach zdobytych przez Szkołę Polską oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Polskiej w Reykjaviku :
– Dochód z organizowanych przez powyższych imprez,
– Dochód z organizowanych zbiórek,
– Dotacje organizacji charytatywnych oraz instytucji,
– Darowizny od osób prywatnych i prawnych.

2. Wysokość opłat, ustala się na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Polskiej w Reykjaviku.

3. Budżet szkolny winien być tak opracowany, aby wpłaty rodziców/opiekunów pokrywały nagrody dla nauczycieli, wynajem lokalu na potrzeby Szkoły Polskiej i utrzymanie w nich czystości.

3.1 Środki inne niż opłaty wnoszone przez rodziców/opiekunów, pozyskane przez Szkołę Polska oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Polskiej w Reykjaviku, powinny być przeznaczane na zakup pomocy szkolnych, książek do biblioteki szkolnej, podręczników dla uczniów, podręczników dla nauczycieli oraz wszelkich innych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówki materiałów.

4. Funduszem szkolnym zarządza Dyrektor, Wicedyrektor oraz Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Polskiej w Reykjaviku.

Art. IV PRZEPISY KOŃCOWE

1. Podstawowym aktem prawnym obowiązującym na terenie Szkoły Polskiej jest niniejszy Statut zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną.

2. Propozycje nowego Statutu oraz poprawki obowiązującego mogą być wnoszone
na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

3. Nowy Statut jest zatwierdzany na Posiedzeniu Rady Pedagogicznej zwykłą większością głosów w trakcie tajnego głosowania. W przypadku uzyskania równej ilości głosów decydujące zdanie ma Przewodniczący, którego głos liczy się w wyżej
wymienionej sytuacji podwójnie.

4. Niniejszy Statut Szkoły Polskiej w Reykjaviku został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 30.03.2009r. i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.