MEGAWAŻNE PRZYPOMNIENIE

576

WITAM SERDECZNIE!

 

Przypominamy, że zapisując dziecko do szkoły, zagadzacie się Państwo respektować te zasady.

PROSZĘ O UWAŻNE PRZECZYTANIE, SZCZEGÓLNIE OSTATNIEGO PUNKTU!!!!!!!!!!!!!!!!!!

DZIĘKUJĘ
MS

http://szkolapolska.is/…/ogolne-zasady-korzystania-z-fellas…

W roku szkolnym 2016/2017 mamy znów przyjemność mieć zajęcia w Fellaskóli. Ponieważ jesteśmy w niej gośćmi, postarajmy się, aby ta wizyta została zapamiętana z uśmiechem.

Przypominamy zatem, o co prosili nasi gospodarze:

Wszystkich uczniów, rodziców, dyżurujących i nauczycieli obowiązuje obuwie zmienne.

W żadnym wypadku uczniowie nie mogą przebywać w salach lekcyjnych bez opieki nauczyciela.

W klasach dbamy o porządek. Śmieci w klasach należy wyrzucać do wyznaczonych przez nauczyciela worków.

Jeśli musimy przestawić stoły w klasie, należy po zakończonych zajęciach ustawić je na miejsce.

Nie korzystamy z komputerów w klasach, nawet pod opieką nauczyciela.

Nie korzystamy z materiałów edukacyjnych należących do Fellaskóli.

Klasy powinny być zamknięte podczas przerw.

Na przerwach uczniowie opuszczają sale lekcyjne.

Podczas przerw uczniowie nie biegają po szkole.

Podczas przerw lub lekcji uczniowie nie mogą wychodzić poza teren szkoły.

Podczas przerw opiekę nad uczniami winni sprawować nauczyciele i rodzice.

Wszelkie naganne zachowania uczniów, na przerwach i na lekcjach, powinny być zgłaszane wychowawcy klasy.

W klasach ani uczniowie, ani nauczyciele nie powinni moczyć tablic, białych i czarnych.

Na białych tablicach należy pisać tylko przeznaczonym do tego celu markerami, a na czarnych kredą, oba przybory powinny należeć do SPSPR.

Nie należy moczyć gąbek w klasach.

Nasi uczniowie posiadają ubezpieczenie w szkole oraz w drodze do niej i z niej do domu. Jeśli przypadkowo coś zostanie w szkole zniszczone, działanie takie powinno być zgłoszone danego dnia do wychowawcy klasy i dyrekcji szkoły. Szkody będą pokrywane przez osoby, które szkód dokonały. Ubezpieczenie nie pokrywa kosztów zniszczeń.

W naszej szkole obowiązują takie same zasady jak w szkołach islandzkich – jest zakaz przynoszenia do szkoły słodyczy i smakołyków. Jeśli nauczyciel zobaczy, że dziecko ma niedozwolony produkt, jedzenie zostanie zabrane i oddane rodzicowi po zakończeniu lekcji przez dziecko.
Ze względu na alergie uczniów Fellaskóli, zabrania się przynoszenia ze sobą kanapek z jajkiem, masłem orzechowym czy rybą oraz produktów z ziarnami sezamu i słonecznika czy orzechami we wszelkiej postaci. Zasady te obejmują uczniów Fellaskóli w ciągu tygodnia. ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE ALERGIA NA ORZECHY – SZCZEGÓLNIE – JEST BARDZO NIEBEZPIECZNA, KONTAKT Z PRODUKTEM UCZULAJĄCYM MOŻE DOPROWADZIĆ DO ŚMIERCI DZIECKA.

Ani uczniowie, ani nauczyciele nie korzystają z kanap ustawionych koło pokoju dyrekcji Fellaskóli.

Dbamy o wystrój Fellaskóli.

Prosi się o zachowanie czystości na terenie szkoły. Jeśli nabrudzimy, posprzątajmy.

Nauczycieli i rodziców prosi się o parkowanie samochodów na tyłach szkoły.

KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIĘ POSTOJU I PARKOWANIA NA ULICY PROWADZĄCEJ NA PARKING OBOK SZKOŁY/ZA SZKOŁĄ. Osoby parkujące w niedozwolony sposób muszą liczyć się z tym, że ich samochód zostanie zabrany przez firmę holującą na koszt właściciela auta.

Uszanujmy przestrzeń, z której korzystamy! Dziękujemy!
Dyrekcja Szkoły i Zarząd SPSPR