II Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny “Żywa okładka”

637

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w II Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym dedykowanym dla uczniów szkół podstawowych noszących imię Kornela Makuszyńskiego z kraju, uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Czarny Dunajec oraz dzieci i młodzieży polonijnej.

 Jesteśmy przekonani, że udział w konkursie pozwoli uczestnikom pogłębić wiedzę o twórczości naszego patrona oraz stworzy im możliwość rozwoju zainteresowań i artystycznego działania.

 W załączniku przesyłamy regulamin konkursu wraz z dokumentami.

Z poważaniem,
organizatorzy konkursu.

Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego

w Piekielniku

Regulamin-konkursu-Żywa-okładka 2022-2023

 • Cele konkursu: 
 • promowanie czytelnictwa książek Kornela Makuszyńskiego wśród uczniów,
 • zachęcenie uczniów do twórczej aktywności,
 • rozwijanie wyobraźni i kreatywności,
 • szerzenie idei wykorzystania nowych technologii w celach edukacyjnych.
 • Przedmiot konkursu:
 • przedmiotem konkursu jest wykonanie autorskiej fotografii inspirowanej okładką wybranej książki Kornela Makuszyńskiego,
 • zadaniem ucznia jest wierne odtworzenie wybranej okładki. Tytuł oraz autora książki uczeń umieszcza na zdjęciu wykorzystując dostępne programy do obróbki zdjęć,
 • do „żywej okładki” należy dołączyć zdjęcie oryginału okładki książki.
 • Prace powinny dotrzeć do organizatora do dnia 17.12.2022r.
 • Zasady uczestnictwa:
 • zgłaszana fotografia musi być pracą własną, nigdzie wcześniej nie publikowaną oraz nie będącą przedmiotem innego konkursu,
 • autorem pracy może być jedna osoba, prace przygotowane przez grupę osób nie będą podlegały ocenie,
 • zdjęcie konkursowe wraz ze zdjęciem oryginalnej okładki należy dostarczyć osobiście do siedziby organizatora lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego, 34-472 Piekielnik 202 z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”; na odwrocie pracy należy umieścić imię i nazwisko autora;
 • dzieci i młodzież polonijna przesyłają prace konkursowe na adres e-mail: konkurs@gmail.com; nazwa przesyłanego pliku powinna zwierać imię i nazwisko autora;
 • do zdjęcia konkursowego należy dołączyć oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna autora zdjęcia (załącznik numer 1) oraz metryczkę (załącznik numer 2); w przypadku prac przesyłanych drogą elektroniczną do pracy należy dołączyć skan wyżej wymienionych dokumentów

… załączniki oraz więcej informacji w załączonym regulaminie.