Hate crimes, przestępstwa z nienawiści

721

Od stycznia 2016 reykjawicka policja koncentruje się na zwalczaniu przestępstw z nienawiści (hate crimes).

Oto, czym według islandzkiego prawa, jest przestępstwo z nienawiści w ogólnym kodeksie karnym.

Artykuł 180. Każda osoba, która w trakcie operacji biznesowej lub świadczenia usług odmawia towaru lub usługi, osobie, będącej na równi z innymi, ze względu na narodowość, kolor skóry, rasę, religię, orientację seksualną lub tożsamość płciową tejże osoby, podlega karze grzywny lub pozbawienia wolności na okres do 6 miesięcy. Taka sama kara ma zastosowanie w przypadku odmówienia komuś dostępu na równi z innymi, do miejsca spotkań publicznych lub innych miejsc, które są publicznie otwarte.

 

Artykuł 233a. Każdy, kto publicznie drwi, zniesławia, oczernia lub grozi osobie lub grupie osób przez komentarze lub wyrażenia innego rodzaju, na przykład za pomocą obrazów i symboli, ich narodowość, kolor skóry, rasę, religię, orientację seksualną lub tożsamość płciową lub rozpowszechnia takie materiały, podlega karze grzywny lub pozbawienia wolności do 2 lat.

Każdy może stać się ofiarą przestępstwa na tle nienawiści, choć członkowie społeczności mniejszościowych są jej najczęstszymi ofiarami. Przestępstwa z nienawiści kierowane mogą być również na własność należącą lub związaną ze społecznością, np. na miejsca kultu.

Jeśli uważasz, że jesteś ofiarą zbrodni nienawiści lub byłeś/-aś świadkiem takiego przestępstwa,  możesz skontaktować się z Eyrún Eyþórsdóttir, tel. 444 1000 lub wysłać e-mail do hatur@lrh.is  lub eyrun@lrh.is

****************************************************************************

Since January 2016 the Reykjavik metropolitan police is focusing on combating hate crimes.

According to Icelandic law hate crime in the general penal code is:

Article 180. Any person who, in the course of business operations or the provision of services denies a person goods or service on an equal footing with others on grounds of that person´s nationality, color, race, religion, sexual orientation or gender identity shall be fined or imprisoned for up to 6 months. The same punishment shall be applied for denying someone access on the same footing as others to a public meeting place or other places that are open to the public.

 

Article 233a. Anyone that publicly mocks, defames, denigrates or threatens a person or group of persons by comments or expressions of another nature, for example by means of pictures or symbols, for their nationality, color, race, religion, sexual orientation or gender identity, or disseminates such materials, shall be fined or imprisoned for up to 2 years.

Anyone can be a victim of a hate crime, although members of minority communities are the most frequent victims. Hate crimes also target property belonging to or associated with a community, such as places of worship.

If you belief you are a victim of a hate crime or have witnessed a hate crime you can contact police officer Eyrún Eyþórsdóttir, tel. 444 1000 or send email to hatur@lrh.is or to eyrun@lrh.is