Regulamin Biblioteki Szkoły Polskiej w Reykjaviku
im. Janusza Korczaka
z siedzibą przy Gerðuberg 3, 111 Reykjavík, parter

Postanowienia ogólne
§ 1.

1. Udostępnianie zbiorów Biblioteki ma charakter powszechny i odbywa się według zasad określonych w niniejszym regulaminie.

2. Postanowienia regulaminu obowiązują wszystkich Użytkowników korzystających z materiałów bibliotecznych (także uczniów wypożyczających tylko podręczniki).

3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią regulaminu i przestrzegać jego postanowień.

Prawo korzystania z Biblioteki i usługi biblioteczne
§ 2.

1. Biblioteka świadczy usługi wypożyczania materiałów bibliotecznych.

2. Z materiałów bibliotecznych mogą korzystać osoby, które:
-uiściły opłatę biblioteczną
-podały dane osobowe
-przestrzegają niniejszy regulamin.

3.Użytkownik jest zobowiązany do poszanowania mienia biblioteki.

4. Użytkownik ma obowiązek podać i uaktualniać swoje dane osobowe wymagane w razie dochodzenia roszczeń finansowych z tytułu nieprzestrzegania regulaminu biblioteki.

Opłaty / kaucja / kary:
§ 3.

1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za terminowy zwrot materiałów bibliotecznych. Bibliotekarz nie ma obowiązku informowania i przypominania użytkownikowi o terminach zwrotu materiałów bibliotecznych.

2. Korzystanie ze zbiorów jest odpłatne.

a) Opłata biblioteczna ważne jest na rok szkolny w przypadku dzieci uczęszczających do Szkoły Polskiej w Reykjaviku im. Janusza Korczaka, w przypadku pozostałych użytkowników opłata biblioteczka ważne jest rok liczony od momentu wypożyczenia pierwszej książki.

  • 500 kr. lub jedna podarowana książka – dzieci i młodzież do lat 18,
  • 1000 kr. lub dwie podarowane książki – dorośli,

b) od roku 2017/18 nie jest pobierana kaucja za podręczniki, ufamy, że będą właściwie użytkowane

c) kary:

  • 50 kr. za nieoddanie w terminie książki, naliczane tygodniowo od każdej książki
  • zgubienie/zniszczenie książki – trzykrotna wartość wg bieżącej ceny rynkowej lub w uzgodnieniu z pracownikiem biblioteki przekazanie książki o podobnej wartości
  • zgubienie / zniszczenie / nieoddanie podręcznika – 3000 kr za sztukę.

3. W uzasadnionych wypadkach losowych Szkoła Polska w Reykjaviku im. Janusza Korczaka może zrezygnować z dochodzenia swoich praw związanych ze ściąganiem wierzytelności.

4. Prośbę w formie podania o odstąpienie od dochodzenia wierzytelności, użytkownik składa osobiście na dyżurze w siedzibie biblioteki Szkoły Polskiej w Reykjaviku im. Janusza Korczaka.

Zasady udostępniania materiałów bibliotecznych
§ 4.

1. Jednorazowo można wypożyczyć cztery książki na okres czterech tygodni. Zasady wypożyczania podręczników są opisane w punkcie 4.

2. Na prośbę użytkownika istnieje możliwość przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonych książek, o ile jednak nie ma zapotrzebowania na dany tytuł ze strony innych użytkowników.

3. Użytkownicy zalegający z opłatami nie mają prawa korzystać z materiałów biblioteki do czasu uregulowania opłat.

4.Podręczniki szkolne wypożyczane są na pierwszych zajęciach danego roku szkolnego na okres całego roku szkolnego. Użytkownik ma obowiązek zwrócić je na ostatnich zajęciach roku szkolnego. Informacja co do terminów wypożyczania podręczników / ich zwrotu umieszczana jest z dwutygodniowym wyprzedzeniem na głównej stronie Szkoły Polskiej w Reykjaviku im. Janusza Korczaka oraz w zakładce „Biblioteka“.

5. Jeżeli uczeń nie odda podręcznika na ostatnich zajęciach roku szkolnego, zobowiązany jest to uczynić na dyżurze biblioteki do czterech tygodni od daty ostatnich zajęć. W przypadku nieoddania materiałów bibliotecznych w owym terminie, nakładana jest kara finansowa zgodnie z §3.

6. W przypadku rezygnacji ze szkoły użytkownik zobowiązany jest zwrócić podręcznik na dyżurze biblioteki do czterech tygodni od złożenia rezygnacji. W przypadku nieoddania podręcznika w owym terminie nakładana jest kara finansowa zgodnie z §3.

7. Podręcznik wydawany jest w zamian za kaucję. Suma ta jest jedynie częścią zabezpieczenia w przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu nieprzestrzegania przez użytkownika regulaminu biblioteki. Jeśli podręcznik nie został oddany w terminie, został zgubiony / zniszczony / nieoddany lub też użytkownik nie zapłacił opłaty bibliotecznej, kaucja zostaje zatrzymana, a rachunek opiewający na brakującą karną kwotę wysłany na konto rodzica.

8. Kaucja podlega zwrotowi, o ile podręcznik został zwrócony zgodnie z regulaminem biblioteki.

9. Odmowa uiszczenia kaucji skutkuje niewypożyczeniem podręcznika.

Postanowienia końcowe

Użytkowników biblioteki obowiązuje przestrzeganie powyższego regulaminu wyłożonego do wglądu w siedzibie biblioteki Szkoły Polskiej w Reykjaviku im. Janusza Korczaka, jak również w bibliotece przewoźnej w Fellaskóli. Regulamin jest również zamieszczony na stronie Szkoły Polskiej w Reykjaviku im. Janusza Korczaka http://szkolapolska.is w zakładce „Biblioteka“.