Regulamin Biblioteki Szkoły Polskiej w Reykjaviku
im. Janusza Korczaka z siedzibą w Gerðuberg 3, 111 Reykjavík

§ 1.
Postanowienia ogólne

 1. Udostępnianie zbiorów Biblioteki ma charakter powszechny i odbywa się według zasad określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Postanowienia regulaminu obowiązują wszystkich Użytkowników korzystających z materiałów bibliotecznych (także uczniów wypożyczających tylko podręczniki).
 3. Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z treścią regulaminu i przestrzegać jego postanowień.

 

§ 2.
Korzystanie z usług Biblioteki

 1. Biblioteka świadczy usługi wypożyczania materiałów bibliotecznych.
 2. Z materiałów bibliotecznych mogą korzystać osoby, które:
  – uiściły opłatę biblioteczną,
  – podały niezbędne dane osobowe,
  – przestrzegają regulaminu.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do poszanowania mienia biblioteki.

 

§ 3.
Opłaty / odpowiedzialność finansowa

 1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za terminowy zwrot materiałów bibliotecznych.
  Bibliotekarz nie ma obowiązku informowania i przypominania użytkownikowi o terminach zwrotu materiałów bibliotecznych – system biblioteczny automatycznie wysyła e-mail informujący o wypożyczeniach i zwrotach książek.
 2. Korzystanie ze zbiorów jest odpłatne.
  a) opłata biblioteczna wynosi 500 koron i ważna jest na dany rok szkolny w przypadku dzieci
  uczęszczających do Szkoły Polskiej w Reykjaviku im. Janusza Korczaka
  b) w przypadku pozostałych użytkowników opłata biblioteczna wynosi 1000 koron i ważna jest na
  rok liczony od momentu wypożyczenia pierwszej książki
  c) odpowiedzialność finansowa:
  zgubienie/zniszczenie książki – trzykrotna wartość wg bieżącej ceny rynkowej lub w uzgodnieniu z pracownikiem biblioteki przekazanie książki o podobnej wartościzgubienie / zniszczenie / nieoddanie podręcznika – 3000 koron za sztukę.
 3. W uzasadnionych wypadkach losowych Szkoła Polska w Reykjaviku im. Janusza Korczaka może zrezygnować z dochodzenia swoich praw związanych z odpowiedzialnością finansową.

 

§ 4.
Zasady udostępniania materiałów bibliotecznych

 1. Jednorazowo można wypożyczyć cztery książki na okres czterech tygodni.
 2. Na prośbę użytkownika istnieje możliwość przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonych książek, o ile jednak nie ma zapotrzebowania na dany tytuł.
 3. Podręczniki szkolne wypożyczane są na pierwszych zajęciach danego roku szkolnego na cały rok szkolny. Uczeń ma obowiązek zwrócić je na ostatnich zajęciach roku szkolnego. Informacja co do terminu wypożyczania podręczników oraz ich zwrotu podawana jest każdorazowo wychowawcom.
 4. Jeżeli uczeń nie odda podręcznika na ostatnich zajęciach roku szkolnego, zobowiązany jest to uczynić w bibliotece w Gerðuberg w ciągu czterech tygodni od daty ostatnich zajęć. W przypadku nieoddania podręczników w tym terminie, nakładana jest kara finansowa zgodnie z §3.
 5. W przypadku rezygnacji ze szkoły użytkownik zobowiązany jest zwrócić podręczniki na dyżurze biblioteki szkolnej w Fellaskóli do czterech tygodni od złożenia rezygnacji. W przypadku nieoddania podręczników w yym terminie nakładana jest kara finansowa zgodnie z §3.

 

§ 5.
Postanowienia końcowe

Użytkowników biblioteki obowiązuje przestrzeganie powyższego regulaminu zamieszczonego na
stronie Szkoły Polskiej w Reykjaviku im. Janusza Korczaka http://szkolapolska.is w zakładce
„Biblioteka“.