Historia zajęcia 25.11.2023

141

Tematem lekcji było Życie rodzinne.

Definicja rodziny- Rodzina jest najmniejszą, najstarsza i najpowszechniejszą formą życia społecznego. Rodzinę tworzą mężczyzna i kobieta, połączeni węzłami małżeńskimi, ich dzieci oraz krewni z obu stron. Struktura rodziny- Struktura rodziny składa się z dwóch części: linia wstępna – rodzice, dziadkowie, pradziadkowie linia zstępna – rodzice, dzieci, wnuki, prawnuki. Rodzina jest podstawowa komórką społeczną, która w znaczeniu historycznym podlega zmianom. Podczas badań przeprowadzonych wśród Polaków na temat wartości, rodzina znalazła się na drugim miejscu, po zdrowiu. Funkcje rodziny: Prokreacyjna – polega na zaspakajaniu potrzeb emocjonalno – rodzicielskich współmałżonków, pozwala na biologiczne przetrwanie społeczeństwa Seksualna – polega na społecznej akceptacji formy współżycia płciowego Ekonomiczna – to zaspakajanie materialnych potrzeb rodziny; Opiekuńczo–zabezpieczająca – polega na opiece nad dziećmi, chorymi i starszymi oraz zabezpieczeniu środków potrzebnych do życia Socjalizacyjna – polega na wychowaniu potomstwa i nadaniu swoim członkom odpowiedniej pozycji społecznej; Rekreacyjna (rekreacyjno- towarzyska) – umożliwia zaspakajanie potrzeb odpoczynku, relaksu, rozrywki Kulturowa – pomaga przekazać dzieciom dziedzictwo kulturowe, zapoznać z dziełami sztuki, literatury itp. Kontrolna – członkowie rodziny kontrolują swoje zachowanie i wymuszają zachowanie społecznie akceptowane Klasowa – wyznacza miejsce w strukturze społecznej swoim członkom. Problemy rodziny: Problemy współczesnej rodziny mają różnorodny charakter. Mogą pojawić się zjawiska patologiczne takie jak alkoholizm, bezrobocie, czy konflikty pokoleniowe. Poważnym zagadnieniem jest zanik więzi rodzinnych wywołany emigracją zarobkową rodziców lub jednego z nich. Kryzys współczesnych rodzin przejawia się w: Spadku liczby zawieranych małżeństw, Spadku dzietności, Wzroście liczby rozwodów, Zaniku więzi pomiędzy pokoleniami. Rodzaje rodziny: Rodzina nuklearna – oznacza, że tworzą ją dwa pokolenia tj. rodzice i dzieci. Z czasem usamodzielnione dzieci pozostawiają rodziców samych, co stwarza poważne problemy socjalne – opieki nad ludźmi starszymi. Dlatego też szybko rozwija się geriatria – dziedzina medycyny zajmującej się osobami w podeszłym wieku. W społeczeństwach Europy i Ameryki Północnej pojęcie rodziny nuklearnej jest coraz bardziej powszechne. Rodzina wielopokoleniowa – jest rodziną tradycyjną, obejmującą kilka pokoleń. Występuje najczęściej w społeczeństwach słabo rozwiniętych. Socjologowie rozróżniają kilka typów rodzin. W zależności od kryterium klasyfikacji wyróżniamy rodziny: Monogamiczne – dwoje małżonków; Poligamiczne – np. jeden mężczyzna wiele kobiet (poligymia) lub jedna kobieta wielu mężczyzn (poliandria). Związki wielu kobiet i wielu mężczyzn nazywa się multilateralizmem; Endogamiczne – oboje małżonków pochodzi z jednej zbiorowości; Egzogamiczne – małżonkowie pochodzą z różnych zbiorowości; Patriarchalne – dominacja mężczyzny; Matriarchalne – dominacja kobiet; Patrylinearna – dziedziczenie nazwiska i majątku występuje po ojcu; Matrylinearna – dziedziczenie nazwiska i majątku następuje po matce. Rodzina w świetle prawnym Stosunki rodzinne podlegają określonym normom prawa moralnego, obyczajowego i religijnego. Stosunki te reguluje prawo rodzinne i opiekuńcze. Źródłem prawa rodzinnego jest Kodeks rodzinny i opiekuńczy uchwalony 25 lutego 1964 roku (wraz ze zmianami). Wstąpienie w związek pomiędzy mężczyzną i kobieta podlega legalizacji tzn. prawu wewnętrznemu Kościoła lub związków wyznaniowych, dokonuje się w obecności duchownego, który stwierdza iż oświadczenie woli współmałżonków zostało złożone w jego obecności.