Historia 2.12

126

Zajęcia prowadzone przez p. Małgorzatę, praktykantkę.

Uczniowie przeczytali i omówili temat w podręczniku, na stronach 48-53. Następnie napisali notatkę w zeszycie:

Temat: Pod obcym panowaniem.

  1. Rusyfikacja: narzucanie przez zaborcę rosyjskiego kultury i języka rosyjskiego. Próba wynarodowienia Polaków.
  2. Germanizacja: proces wynaradawiania Polaków poprzez narzucanie języka i kultury niemieckiej.
  3. Sytuacja Polaków w Galicji: Polacy mogli mówić, pisać i załatwiać sprawy urzędowe w języku polskim. Istniały polskie szkoły podstawowe, średnie i uniwersytety. Galicja była bezpieczna przystanią dla artystów i uciekinierów z innych zaborów.

Następnie uczniowie zapoznali się ze swoimi ocenami z zadań, zeszytów oraz oceną na półrocze.

Przypominam, że jeśli ktoś chce otrzymać ocenę celującą na koniec roku, musi poza wysokimi ocenami z przedmiotu wykazać się dodatkowym zaangażowaniem, czyli np. wziąc udział w konkursie, np.:

https://szkolapolska.is/szkola-podstawowa/konkurs-fotograficzny-termin-do-8-12

https://szkolapolska.is/szkola-podstawowa/konkurs-historyczny