Historia 20.01.2024

165

Temat: Powtórzenie wiadomości.

Proszę poszukać odpowiedzi na poniższe pytania.

1. Zakreśl właściwą odpowiedź:
1) Kazimierz Jagiellończyk próbował zapobiec kłótniom swych synów o koronę Polski…
A. …starając się zapewnić im trony innych państw europejskich
B. …zapisując w testamencie, który syn jaką dzielnice odziedziczy
C. …organizując turniej – zwycięzca otrzymywał koronę.
2) Zygmunt Stary po śmierci pierwszej żony, Barbary, ożenił się z
A. francuską księżniczką Beatą
B. włoską księżniczką Boną
C. czeską księżniczką Dobrawą
3) Królowi polskiemu na krakowskim rynku hołd złożył dawny wielki mistrz Krzyżaków, potem
władca Prus…
A. Albrecht Hohenzollern
B. Ulrich von Jungingen
C. Zygmunt August
4) “Złoty wiek” był w Polsce czasem odrodzenia sztuki i literatury. Jednym z pierwszych
pisarzy, który tworzył w języku polskim był:
A. Mikołaj Kopernik
B. Mikołaj Batory
C. Mikołaj Rej
5) Unia Lubelska postanawiała, że odtąd połączone nią państwa będą nazywać się:
A. Rzeczpospolita Polski i Litwy
B. Rzeczpospolita Obojga Narodów
C. Rzeczpospolita Wielkich Królestw
6) Pierwszym królem wybranym w procesie wolnej elekcji był
A. Zygmunt August
B. Stefan Batory
C. Henryk Walezy
7) Ważnym władcą, który wprowadził wiele nowoczesnych rozwiązań w polskim wojsku, był
książę pochodzący z Węgier:
A. Kazimierz Siedmiogrodzki
B. Jan Koniecpolski
C. Stefan Batory
8) W XVII w. Polska toczyła wojny na wielu frontach. Najważniejsi przeciwnicy to:
A. Moskwa, Szwecja, Turcja i Tatarzy
B. Rosja, Niemcy, Austria i Węgry
C. Francja, Dania, Włochy i Litwa
9) Najbardziej wyniszczającą wojną, której najważniejszym wydarzeniem była obrona Jasnej
Góry pod przewodnictwem ojca A. Kordeckiego, był:
A. Najazd Szwedzki B. Potop Szwedzki C. Zalew Szwedzki
10) Królowie Zygmunt III, Władysław IV, Jan II Kazimierz pochodzili ze szwedzkiej dynastii
A. Jagiellonów B. Wazów C. Sasów
2. Podaj datę (1525, 1573, 1648, 1569):
– Hołdu Pruskiego ……………………..
– Unii Lubelskiej ……………………….
– Pierwszej wolnej elekcji …………………….
– Buntu Chmielnickiego (Kozaków) ………………
Zadanie na 6. Uzupełnij zdania:
1) Potop szwedzki miał miejsce w latach …………………………………
2) Król Jan Kazimierz widząc, sukcesy atakującej szwedzkiej armii i zdrady
polskich magnatów, postanowił ……………………………….. z kraju.
3) Obroną Jasnej Góry dowodził ojciec ………………… Kordecki.
4) Wojny ze Szwecją kończy pokój podpisany w 1660 r. w …………………….