Historia- program i wymagania

166

Dzień dobry.

Program tegoroczny obejmuje zagadnienia z podręcznika “Śladami przeszłości” do kl. III gimnazjum. Będziemy też realizować dodatkowe zagadnienia z zakresu przedmiotu Wiedza o społeczeństwie, które absolwenci naszej szkoły powinni znać (na podstawie podręcznika do gimnazjum “Dziś i jutro”).

Nowe potęgi europejskie
Powstanie Stanów Zjednoczonych
Rewolucja Francuska
Powstanie Styczniowe
Powstanie Listopadowe
Kongres Wiedeński
Sejm Wielki
Przyczyny wybuchu I wojny światowej
Legiony i Księstwo Warszawskie
Polacy w walce o niepodległość
Oświecenie w Europie
Zakończenie I wojny światowej

 

Przedstawiam też wymagania na poszczególne oceny:

  • Na ocenę śródroczną i roczną składają się:
  1. Sprawdziany. W semestrze odbywają się dwa sprawdziany wiadomości najczęściej po skończeniu założonej partii materiału dydaktycznego. Sprawdzian zawiera kilka zadań, które są odpowiednio punktowane(przy każdym zadaniu widnieje liczba punktów do zdobycia). Ponadto każdy uczeń ma możliwość otrzymania oceny celującej za sprawdzian. Aby otrzymać tą ocenę należy zdobyć maksymalną liczbę punktów z wszystkich zadań oraz rozwiązać zadanie na ocenę celującą(zadanie to wymaga od ucznia logicznego połączenia faktów, które nabył z danej partii materiału i trafnego uzasadnienia).

Ocenianie sprawdzianów:

Celujący – 100% + poprawnie rozwiązane zadanie na ocenę celującą

Bardzo dobry – powyżej 80% punktów możliwych do zdobycia

Dobry – 60-80%

Dostateczny – 40-60%

Dopuszczający – 20-40%

Niedostateczny – poniżej 20 %

Sprawdzian można raz poprawić (od oceny 4 w dół) wtedy liczy się ocena z poprawy sprawdzianu.

2. Praca na lekcji – aktywność. Podczas zajęć lekcyjnych często po zapoznaniu się uczniów z tematem rozwiązywane są ćwiczenia. Ćwiczenia te są oceniane. Ocena ta jest średnią z ocen za pracę na lekcji. Np. Jeżeli uczeń otrzymał 4,5 i 5 otrzymuje ocenę 5 za pracę na lekcji.

3. Praca domowa i inne formy pracy pozaszkolnej (np. referaty). Często po zajęciach lekcyjnych zadawana jest praca domowa, która jest oceniana na kolejnej lekcji. W tym przypadku również ocena stanowi średnią wszystkich ocen z zadań domowych. Istnieje możliwość poprawy oceny z zadania domowego. Np. Jeżeli uczeń nie odrobił pracy domowej otrzymuje ocenę 1. Na kolejnej lekcji przynosi odrobioną pracę domową z której dostał 1 i otrzymuje 5 (wyjątek stanowi usprawiedliwiona obecność przez rodzica). Wtedy za daną pracę domową otrzymuje 1+5=6/2=3(dostateczny).

4. Konkursy. W trakcie roku szkolnego istnieje wiele możliwości uczestniczenia w konkursach. Konkursy te są szansą dla aktywnych uczniów na otrzymanie oceny celującej na semestr lub koniec roku. Udział w konkursie nie zapewnia jednak oceny celującej. Aby ją otrzymać uczeń powinien uzyskać ocenę celującą liczoną jako średnia ważona sprawdzianów(5)+pracy na lekcji(3)+pracy domowej(2). Uczeń, który otrzymał średnią ze sprawdzianów 6 powinien uczestniczyć w konkursie/konkursach aby otrzymać ocenę celującą na koniec roku szkolnego.

  • Ocenianie :

Sprawdziany (1-6), Konkursy (6), Prace domowe i inne formy pracy pozaszkolnej (1-6), Praca na lekcji(1-6)

  • Oceny :

1.Celujący : Uczeń otrzymał ocenę celującą ogółem oraz uczestniczył w konkursach historycznych. Ponadto wykazuje duże zainteresowanie przedmiotem, jest aktywny, a jego wiedza często wykracza ponad program dydaktyczny.

2.Bardzo dobry : Uczeń który otrzymał ocenę bardzo dobrą ogółem(średnia ważona ze sprawdzianów, pracy na lekcji i zadań domowych).

3.Dobry : Uczeń który otrzymał ocenę dobrą ogółem(średnia ważona ze sprawdzianów, pracy na lekcji i zadań domowych).

4.Dostateczny : Uczeń który otrzymał ocenę dostateczną ogółem(średnia ważona ze sprawdzianów, pracy na lekcji i zadań domowych).

5.Dopuszczajacy : Uczeń który otrzymał ocenę dopuszczającą ogółem(średnia ważona ze sprawdzianów, pracy na lekcji i zadań domowych).

6.Niedostateczny : Uczeń który otrzymał ocenę niedostateczną ogółem(średnia ważona ze sprawdzianów, pracy na lekcji i zadań domowych).

  • W przypadku oceny dopuszczającej, dostatecznej i dobrej uczeń któremu taka ocena ogółem wychodzi i uczestniczył w konkursie/konkursach może podnieść swoją ocenę o jeden stopień. Np. Uczeń otrzymał ocenę dobrą, ale brał udział w konkursach lub osiągnął w danym konkursie dobry wynik może otrzymać ocenę bardzo dobrą.
  • Nieklasyfikowanie – uczeń jest nieklasyfikowany gdy jego nieobecności na lekcjach stanowią ponad 50 % oraz gdy uczeń nie zaliczył materiału. Uczeń, który nie odrabia zadań w terminie, nie pojawia się na sprawdzianach a pod koniec semestru zalicza większość materiału nie ma szans na ocenę bardzo dobrą lub celującą.
  • Uczeń, który na ocenę półroczną otrzymał ocenę bardzo dobrą ma szansę na ocenę celującą na koniec roku.