Historia 29.10.22

137

T: Potęgi europejskie – Prusy i Austria

  1. Sprawdzian z cyfr rzymskich.
  2. Omówienie tematu str. 18-21 w podręczniku (rozwój Prus i Austrii po reformach)
  3. Zadanie domowe: sprawdzić (i zapisać) definicję: merkantylizm oraz przepisać notatkę:

Temat: Potęgi europejskie – Prusy i Austria

 

  1. Prusy – XVII-XVIII w.– Hohenzollernowie

Fryderyk Wilhelm I umacniał państwo, wprowadził reformy:

– szkolnictwa

– administracji – obsadził stanowiska zaufanymi urzędnikami pochodzenia mieszczańskiego i szlacheckiego, tzw. junkrów

– armii, chociaż niechętnie prowadził wojny

W 1740 roku tron objął syn Fryderyk II Wielki, którego rządy określa się mianem absolutyzmu oświeconego

– polityka podbojów

– bogacenie się kosztem sąsiadów

– uznawał się za „pierwszego sługę państwa”, stąd nie pozwalał na kontrolę swoich przedsięwzięć

– wprowadził wysokie cła na towary przywożone do Prus

– wprowadził reformy nauki, kultury i sztuki

 

2. Austria XVIII w. – Habsburgowie

1740 – kryzys wielkiego cesarstwa (zróżnicowanego etnicznie i kulturowo); zasiada na tronie Maria Teresa, przeprowadza liczne reformy:

– ograniczenie praw szlachty i duchownych

– powołanie Rady Państwa

– nowe podatki

– prowadzenie polityki merkantylizmu

Politykę Marii Teresy kontynuował jej syn, Józef II (od 1780):

– rządy absolutne

– zniósł poddaństwo chłopów

– rozbudował placówki szkół podstawowych

– dbał o wolność religijną

– uzależnił od siebie duchownych, wypłacając im pensje, zlikwidował ok. 30% zgromadzeń zakonnych