Historia 26.11.22

134

T: Powstanie kościuszkowskie (str. 66-73)

 1. Sejm Wielki – obradował w latach 1788-1792. Trzy stronnictwa: patriotyczne, hetmańskie, dworskie.
 2. Najważniejsze postanowienia Sejmu Wielkiego:
  – zwiększenie armii do 100.000 żołnierzy (nie zostało to zrealizowane)
  – nowe „Prawo o sejmikach” (m.in. pozbawienie szlachty-gołoty prawa głosu)
  – nowe prawo o miastach królewskich (m.in. prawo mieszczan do nietykalności osobistej, zakupu ziemi i otrzymywania urzędów)
 3. Konstytucja 3 maja (1791) – pierwsza w Europie, druga na świecie (po USA). Najważniejsze postanowienia:
  – Polska monarchią konstytucyjną z trójpodziałem władz
  – monarchia dziedziczna (po Stanisławie Auguście Poniatowskim – dynastia Wettynów)
  – zniesienie liberum veto (uchwały podejmowane większością głosów)
  – pozbawienie praw wyborczych szlachty-gołoty
  – wprowadzenie przedstawicieli mieszczan do sejmu (ale tylko z głosem doradczym)
  – powołanie rządu – Straży Praw z królem na czele
  – zagwarantowanie opieki państwowej dla chłopów (ale bez konkretnych zmian)
 4. Reformy sejmu wielkiego wywołały sprzeciw prorosyjskiego stronnictwa hetmańskiego. W porozumieniu z carycą Katarzyną II ogłaszają 14 maja 1792 konfederację w Targowicy. Na teren Polski wkracza 100tys armia Rosyjska, wygrane bitwy pod Zieleńcami i Dubienką nie wystarczyły.
 5. Trzeci rozbiór Polski – 1793r. (Rosja i Prusy).
 6. Wybuch powstania. Polacy nie godzą się z rozbiorem i walką z postanowieniami Sejmu Wielkiego. 24 marca 1794 Tadeusz Kościuszko przybywa do Warszawy i zostaje mianowany naczelnikiem powstania. Składa przysięgę, że wykorzysta swe uprawnienia jedynie dla dobra państwa.
 7. Bitwa pod Racławicami 04.04.1794 – pierwszy raz do walki włączają się chłopi, kosynierzy (używali wyprostowanych kos), wygrana miała znaczenie symboliczne.

Zad.dom: przepisać powyższą notatkę.

Przypominam o propozycji dla chętnych – prezentacja (dowolna forma) na temat bohaterów K. Puławskiego i T. Kościuszki. Prace należy wykonać do 10.12

Chętni uczniowie otrzymali dodatkową kartę pracy związaną z chronologią i cyframi rzymskimi.