Historia 04.02.2023

80
 • Uczniowie napisali sprawdzian z 2 tematów (Księstwo Warszawskie i Legiony Polskie oraz Kongres Wiedeński).
 • Podsumowanie i ocenienie pracy grupowej sprzed tygodnia (grupa trzecia, która nie wykonała zadania na poprzednich zajęciach otrzymała materiały do domu).
 • Notatka o powstaniu listopadowym na podstawie mapy myśli opracowanej przez jedną z grup na poprzedniej lekcji:

Temat: Powstanie listopadowe.

 • rozpoczęło się w nocy z 29 na 30 listopada 1830 r.
 • zakończyło się 21 października 1831 r.
 • na czele spisku stanął Piotr Wysocki
 • było jednym z największych zrywów niepodległościowych Polaków
 • główną przyczyną było nieprzestrzeganie przez cara Rosji konstytucji Królestwa Polskiego z 1815 r.
 • Aleksander I w 1819 r. zniósł wolność prasy i wprowadził cenzurę prewencyjną
 • skutki powstania: ograniczenie autonomii Królestwa Polskiego, wprowadzenie stanu wyjątkowego, na ziemie polskie wprowadzono wojska rosyjskie, aresztowania, egzekucje, zsyłki, konfiskaty majątku, zakaz działalności politycznej, początek walk z kościołem katolickim, kryzys gospodarczy.
 • (dopisać:) udział w powstaniu brała regularna armia, lecz fatalnie prowadzona przez dawnych oficerów i polityków  pochodzących z arystokracji i szlachty, społeczeństwo nie było na ten zryw przygotowane, chłopi jedynie obserwowali wydarzenia.

Przypominam o zadaniu domowym dla chętnych (do końca lutego): obejrzeć film lub reportaż o tematyce historycznej i napisać krótkie sprawozdanie/recenzję.