Geografa 24.04 zajęcia on line

96

Współczynnik przyrostu naturalnego

Ile osób się urodziło w danym roku i zmarło.

W pierwszej kolejności należy przeanalizować rozkład przestrzenny współczynnika, który obrazuje wynik naturalnych procesów, czyli zmian liczby urodzeń i zgonów. Dodatnie jego wartości występują na obszarach, gdzie stopa urodzeń przewyższa stopę zgonów, a ujemne – na obszarach, gdzie stopa zgonów jest wyższa niż stopa urodzeń.

 

Starość społeczeństwa?

Ilość osób w danym wieku:

Wiek produkcyjny- osoby zdolne do pracy,

wiek poprodukcyjny- osoby które przeszły na emeryturę.

 

Jak stara pod względem społeczeństwa jest Polska?

Saldo migracji wewnętrznych

Oprócz zmian liczby ludności związanych z urodzeniami i zgonami, zjawisko to jest determinowane także przez przemieszczanie się między miejscowościami, gminami, powiatami i województwami. To zagadnienie zostało omówione szczegółowo w następujących tematach: Kierunki i przyczyny migracji zagranicznych i wewnętrznych Polaków oraz Zmiany salda migracji zagranicznych i wewnętrznych Polaków i ich przyczyny.

 

Rodzaje ruchu migracji wewnętrznych?

Wieś-wieś, miasto-miasto, wieś- miasto, miasto-wieś

 

Saldo migracji zewnętrznych

nalizując migracje jako czynnik wpływający na zmiany w rozmieszczeniu ludności Polski, należy uwzględnić także migracje zagraniczne.

Województwami o dodatnich wartościach salda migracji zagranicznych są: mazowieckie, świętokrzyskie i podkarpackie. Są to jednak bardzo niskie wartości. Pozostałe województwa (jak również Polska ogółem) charakteryzują się ujemnymi wartościami współczynnika, a zwłaszcza opolskie (ok. -1,0‰).