Historia – 05.12.2020

128

Temat : Sprawdzian wiadomości.

Na lekcji odbył się sprawdzian.

Wyniki:

ocen celujących: brak

ocen bardzo dobrych plus: 1

ocen bardzo dobrych: 4

ocen dobrych: 3

ocen dostatecznych: 1

ocen dopuszczających: 1

ocen niedostatecznych: brak