Geografia 5.03.2022

98

Temat lekcji: Ochrona środowiska Polski

Do degradacji środowiska naturalnego w największym stopniu przyczynia się człowiek.

Największym zagrożeniem dla przyrody jest przemysł. Drugim po przemyśle, największym producentem zanieczyszczeń są miasta. Do zanieczyszczenia powietrza w Polsce przyczyniają się także spaliny.

Ustawa o ochronie przyrody wyróżnia następujące formy ochrony przyrody obowiązujące na terenie naszego kraju:

 • ochronę gatunkową roślin, zwierząt i grzybów,
 • park narodowy (23)
 • rezerwat przyrody (1481)
 • park krajobrazowy (121)
 • pomnik przyrody (36318)
 • obszar Natura 2000 (990)
 • obszar chronionego krajobrazu (386)
 • stanowisko dokumentacyjne (157)
 • użytek ekologiczny (6952)
 • zespół przyrodniczo-krajobrazowy (324)

Pogrubionym drukiem zaznaczone są najważniejsze formy ochrony przyrody w Polsce

Parki Narodowe :

 • łącznie zajmują teren powyżej 1000 ha
 • największą część parków zajmują lasy,
 • NA ICH TERENIE KAŻDY ELEMENT ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO PODLEGA OCHRONIE
 • nie wolno się poruszać poza szlakami turystycznymi
 • najliczniej odwiedzanym parkiem narodowym jest Tatrzański Park Narodowy,
 • Największy- Biebrzański Park Narodowy
 • Najmniejszy- Ojcowski Park Narodowy
 • Najstarszy- Białowieski Park Narodowy
 • Najmłodszy- Ujście Warty.

Zadanie domowe

Ćwiczenie 1, 2 str 85.

Na następnej lekcji kartkówkę będą pisały osoby, które były nieobecne. Zakres materiału to Morze Bałtyckie i Rolnictwo w Polsce. Na następnej lekcji pytam również z mapy.

Pozdrawiam