Historia 18.09.2021

114

Temat: “Jeszcze Polska nie zginęła!”, czyli Polacy walczą u boku Napoleona cz. 1

1795 – III rozbiór Polski – Rosja, Austria i Prusy

1797 – utworzenie armii polskiej nazwanej “Legionami Dąbrowskiego”

1797- napisanie pieśni przez Józefa Wybickiego nazwanej Mazurkiem Dąbrowskiego – 1926 hymn nardowy

  1. Powstanie Księstwa Warszawskiego.
  • Polacy zaufali Napoleonowi, ponieważ on mógł tylko pokonać naszych zaborców
  • W 1806 wojska pruskie zostały pobite pod Jeną przez armię francuską
  • na wezwanie Jana Henryka Dąbrowskiegow Wielkopolsce wybuchło powstanie 1806r. i praktycznie sami Polacy wypędzili prusaków z Wielkopolski
  • w 1807r. Napoleon zawarł z Rosja poój w Tylży – na jego mocy z ziem grugiego i trzeciego zaboru pruskiego utworzono Księstwo Warszawskie

2. Ustrój Księstwa Warszawskiego.

3. W 1807r. Napoleon nadał Księstwu Warszawskiemu konstytucję

  • Polacy mogli w nim używać własnego języka i mieli swoje wojsko
  • Konstytucja ustanowiła 3-podział władzy: władza wykonawcza sprawuję Książe i Rada Ministrów, władza ustawodawcza – dwuizbowy parlament (sejm i senat), władza sądownicza – pełniły niezależne sądy
  • wszyscy obywatele byli równi wobec prawa
  • mieszczanie mogli sprawować urzędy i kupować ziemię
  • Księstwo Warszawskie posiadało własną armię – dowódcą naczelnym wojska został książe – Józef Poniatowski

Praca domowa

Nauczyć się na pamięć dwóch pierwszych zwrotek Mazurka Dąbrowskiego.

Przeczytać temat lekcji na stronie od 8-12

pozdrawiam

Sylwia Bagińska