Historia zajęcia 02.04.2020

60

Temat lekcji Odrodzenie II Rzeczypospolitej cz 1

1. Pierwsze ośrodki władzy polskiej
Na jesieni 1918 r. na ziemiach polskich zaczęły się tworzyd lokalne ośrodki władzy, które starały się
przejąd władzę. Wszystkie te ośrodki nie obejmowały swoimi wpływami całego terytorium. Na
kontrolowanych przez siebie obszarach rozbrajały zaborców i tworzyły administrację. Żaden z tych
„rządów” nie chciał uznad zwierzchności drugiego.

2.2. Powstanie polskich władz centralnych
 10.11.1918 przybył do Warszawy Józef Piłsudski. 11.11.1918 r. Rada Regencyjna przekazała
mu władzę nad tworzącym się wojskiem polskim, a 14.11.1918 r. przekazała mu również
władzę cywilną i rozwiązała się.
 Dzieo 11.11.1918 r. uznaje się za datę odzyskania niepodległości. J
 18.11.1918 r. Piłsudski powołał rząd na czele z Jędrzejem Moraczewskim. Podporządkowały
mu się wszystkie lokalne ośrodki władzy ale nie Komitet Narodowy Polski w Paryżu, który
uznawały paostwa ententy.
 Jędrzej Moraczewski 22.11.1918 r. wydał dekret, w którym powołał Tymczasowego
Naczelnika Państwa – został nim Józef Piłsudski, który sprawował najwyższą władzę cywilną
i wojskową do czasu zwołania Sejmu Ustawodawczego. Uprawnienia:
o powoływanie i odwoływanie rządu
o stanowienie prawa
o zwierzchnik wojska polskiego
 23.11.1918 r. ogłoszono dekret o ustawodawstwie socjalnym, który wprowadzał 8-o
godzinny dzieo pracy i obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
 28.11.1918 r. Józef Piłsudski wydał dwa dekrety:
o wyznaczył datę wyborów do Sejmu na 26 stycznia 1919 r.
o dekret o ordynacji wyborczej – wprowadzono pięcioprzymiotnikowe prawo wyborcze
(czynne prawo wyborcze miał każdy obywatel po ukooczeniu 21 roku życia bez
względu na pochodzenie społeczne, narodowośd, wyznanie, płed).
 Paostwa zachodnie nie uznały rządu Moraczewskiego. J. Piłsudski chcąc uzyskad poparcie dla
swego rządu musiał dopuścid do władzy przedstawicieli KNP z Paryża.

Sluchajcie nie będę robił dużego sprawdzianu zrobimy kartkówkę z 2 tematów teraz wygramy i  z tego jak dokończymy Odrodzenie II RP.