Geografia Polski 12.01

142

Geologia Polski.

Uczniowie dowiedzieli się czym jest geologia. Omówiliśmy sobie jak jest zbudowana Polska ze względu na budowę podłoża.

Geologia: ( Według Polskiego Wydawnictwa Naukowego)

geologia 

[gr. gḗ ‘ziemia’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],

nauka o budowie i historii Ziemi, a głównie skorupy ziemskiej, oraz o procesach geologicznych, dzięki którym ulega ona przeobrażeniom;

rozróżnia się geologię podstawową i geologię stosowaną. Geologia podstawowa zajmuje się tymi problemami związanymi z budową i historią Ziemi, które nie mają bezpośredniego związku z działalnością gospodarczą; jest oparta na wiedzy o procesach geologicznych, ich przyczynach, przebiegu i skutkach (tzw. geologia dynamiczna). W skład geologii podstawowej wchodzą: stratygrafia, tektonika (wraz z geotektoniką), sedymentologia, paleontologia, mineralogia, petrografia. W geologii podstawowej często wykorzystuje się wyniki badań prowadzonych w pokrewnych dziedzinach nauki, jak geomorfologia, geofizyka, geochemia, stosuje się także metody chemii, fizyki, matematyki, geodezji, kartografii. Głównym zadaniem geologii podstawowej jest ustalenie budowy geologicznej poszczególnych obszarów Ziemi i odtworzenie jej historii geologicznej; synteza wyników tych badań jest przedmiotem prac geologii regionalnej i geologii historycznej.
Na następnych zajęciach kontynuujemy temat.

Sprawdzian odbędzie się dnia 9.02. Zakres pytań zostanie przekazany 26.01.