Geografia 30.10.2021

154

Temat : Poznajemy krajobrazy Polski.
Notatka z lekcji:
Krajobraz tworzy wszystko to co widzimy patrząc na powierzchnię Ziemi. Są to elementy
naturalne jak skały czy jeziora, elementy kulturowe np. zabytki. Ze względu na
ukształtowanie powierzchni i elementy naturalne wyróżniamy krajobraz górski,, wyżynny,
nizinny, pojezierzy oraz krajobraz nadmorski. Ze względu na elementy kulturowe
wyróżniamy krajobraz miejski, przemy słowy i rolniczy. Krajobraz Polski układa się w pasy od
północy: 1.Pas pobrzeży, czyli nadmorskich nizin.2. Pas pojezierzy czyli krain o ogromnej
liczbie jezior.3. Pas nizin środkowopolskich. 4.Pas wyżyn. 5. Pas kotlin podkarpackich. 6. Pas
gór Sudetów i Karpat. W skład pasów krajobrazowych wchodzą krainy geograficzne których
większość nazw pochodzi od dawnych nazw historycznych.
Praca na lekcji wykonujemy ćwiczenie 2 ze strony 31.
Zadanie domowe zadanie 1,2,3 strona 33.

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI ODBĘDZIE SIĘ W SOBOTE 13 LISTOPADA