Historia 24.04.2021 zajęcia on line

98

Temat: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Instytucja Prezydenta RP jest określona w Konstytucji z 2 kwietnia 1997r., rodział V.

Art. 126.

  1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej i gwarantem ciągłości władzy państwowej. 
  2. Prezydent Rzeczypospolitej czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium. 
  3. Prezydent Rzeczypospolitej wykonuje swoje zadania w zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji i ustawach.

Art. 127.

  1. Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany przez Naród w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym. 
  2. Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany na pięcioletnią kadencję i może być ponownie wybrany tylko raz. 
  3. Na Prezydenta Rzeczypospolitej może być wybrany obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 35 lat i korzysta z pełni praw wyborczych do Sejmu. Kandydata zgłasza co najmniej 100 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu.

Prezydent Rzeczypospolitej  reprezentantuje państwo w stosunkach zewnętrznych, nadaje obywatelstwo polskie i wyraża zgodę na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego, nadaje ordery i odznaczenia.

Urzędującym Prezydentem jest Andrzej Duda pełni on tę funkcje od 6 sierpnia 2015, jest to już jego druga kadencja.

Praca domowa.

Przeczytajcie rozdział V konstytucji z 1997r, proszę napisać jak się nazywa Prezydent RP i od kiedy pełni on tą funkcję.

pozdrawiam

Sylwia Bagińska