Historia – 05.12.2020

113

Temat: Sprawdzian wiadomości.

Na lekcji odbył się sprawdzian.

Wyniki:

ocen celujących : 2

ocen bardzo dobrych plus: 2

ocen bardzo dobrych: 6

ocen dobrych : 1

ocen dostatecznych : brak

ocen dopuszczających : brak

ocen niedostatecznych : brak