5b, 27.02, język polski

108

Temat: Wprowadzenie do zaimka, przyimka oraz spójnika.

W dniu dzisiejszym udało nam się zrobić następujące tematy w zeszycie ćwiczeń:

  • Lekcja 21. Unikamy powtórzeń – zaimki. Związki wyrazowe – str. 69-72 – wykonaliśmy wszystkie zadania z wyjątkiem polecenia 10;
  • Lekcja 25. Przyimek – władcą, despotą – str. 81-83 – wykonane wszystkie polecenia;
  • Lekcja 26. Spójnik – bo spaja, łączy – str. 84-86 – wykonane wszystkie polecenia.
  • Lekcja 30. Rozmaitości językowe – sprawdzian cz. 1 – str. 97-98 – wykonaliśmy polecenia: 1, 2, 3.

Praca domowa:

Nauczę się pytań rzeczownika, czasownika, przymiotnika, liczebnika, przysłówka oraz pytań przypadków.  Będę wiedział/wiedziała, czym jest przyimek, zaimek oraz spójnik.

Harmonogram pracy na najbliższy czas:

20.03 – powtórzenie wiadomości; omówienie lektury (fragmenty otrzymają Państwo drogą mejlową w dniu dzisiejszym);

27.03 – sprawdzian wiadomości + poprawa dyktanda dla chętnych uczniów;

17.04 – poprawa sprawdzianu.