19.09 – klasa Vb

136

Temat: Poznajemy przedmiotowy system oceniania z języka polskiego. 

CEL: Znam swoje prawa oraz obowiązki.

W tej części lekcji szczegółowo omówiłam zasady przedstawione poniżej. Większość ustaleń została stworzona w porozumieniu z uczniami.

 1. Sprawdziany będą zawsze zapowiadane z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem. W danym dniu może odbywać się maksymalnie jeden test ze wszystkich przedmiotów. Każdą ocenę otrzymaną ze sprawdzianu można poprawić, również ocenę bardzo dobrą. Jeśli poprawa napisana zostanie na słabszą ocenę, ona również zostanie wstawiona do dziennika.
 2. Kartkówki będą zawsze zapowiedziane, jednak bez możliwości poprawy. Słabszą ocenę z kartkówki, automatycznie poprawia dobrze napisany sprawdzian, który zawiera ten sam materiał.
 3. Uczeń ma do wykorzystania, w każdym semestrze dwa nieprzygotowania (bez podawania przyczyny). W przypadku nieobecności dłuższej niż dwa tygodnie, uczeń zwolniony jest z obowiązku posiadania pracy domowej czy też wiedzy z poprzednich lekcji. Jednak zaległości powinny zostać nadrobione, w jak najkrótszym terminie.
 4. Z lekcji poprzedniej odpytywane będą tylko osoby chętne, jednak nie zwalnia to z obowiązku posiadania pracy domowej, czy też systematycznej nauki.
 5. W każdym semestrze uczeń otrzyma przynajmniej jedną ocenę z nieprzygotowanego wcześniej czytania.
 6. Każda ponadprzeciętna aktywność na lekcji zostanie nagrodzona plusem. Pięć odznaczeń równa się ocenie bardzo dobrej za aktywność.
 7. W przypadku nieobecności na języku polskim uczeń zobowiązany jest do samodzielnego nadrobienia zaległości.
 8. Konkursy, udział w przedstawieniach lub innych aktywnościach szkolnych, nagrodzony zostanie oceną dodatkową.
 9. Lektury szkolne przerabiane będą we fragmentach, wcześniej przygotowanych przez nauczyciela (będą drukowane lub wysyłane na e-maila). Są to książki bliskie naszym uczniom np. “Harry Potter”, “Galop 44”, “Opowieści z Narnii”, “Dziennik cwaniaczka” itd. Ilość zrealizowanych lektur zależna będzie od tempa realizowanego programu oraz czynników zewnętrznych (covid). Uczniowie chcący starać się o dodatkowe oceny celujące będą mogli przeczytać zrealizowane lektury w całości oraz zaliczyć je u mnie*. *Nie zależy mi na szczegółowym sprawdzaniu treści książek, a raczej na tym, by uczniowie potrafili np. sformułować swoją opinię na temat głównego bohatera, przytoczyć przygodę, która zapadła im w pamięć itd. Zaliczanie lektury będzie odbywało się w formie “luźnej” pogawędki, nie zaś sprawdzianu z wiedzy o książce. 
 10.  Na oceny roczne pracujemy cały rok.

Temat: List z obozu harcerskiego. 

CEL: Ćwiczę czytanie ze zrozumieniem. Potrafię konstruować dłuższą wypowiedź pisemną.

 1. Odczytanie tekstu “List z obozu harcerskiego” (podręcznik, str. 5).
 2. Wykonanie ustnie zadań 1-4 ze str. 7 w podręczniku oraz pisemne dokończenie zdań ze str. 8.
 3. Wykonanie wszystkich zadań z lekcji 1 w zeszycie ćwiczeń (str.6-9).
 4. Praca domowa: ćwiczenie 5/str.7 podręcznik.

Łącze serdeczne pozdrowienia,

Karolina Kuczyńska