Przyroda – 05.12.2020

111

Temat: Sprawdzian wiadomości.

Na lekcji odbył się sprawdzian.

Wyniki:

ocen celujących : 1

ocen bardzo dobrych plus: 3

ocen bardzo dobrych: 5

ocen dobrych : brak

ocen dostatecznych : 1

ocen dopuszczających : 1

ocen niedostatecznych : 1