Historia zajęcia 13.02.2021

93

Tematem lekcji było I i II rozbiór Polski oraz Konstytucja 3 maja cz 1

1772 – I rozbiór Polski

Polska straciła na rzecz zaborców 200 tys m kwadratowych terenu oraz 4,5 mln żołnierzy trafiło do niewoli.

1788 – 1792 – obradował Sejm 4 letni zwany wielkim

Główne postanowienia – wycofanie wojsk rosyjskich, poprawa życia mieszczan.

1791 – podpisano I w Europie Konstytucję w Polsce.

Najważniejsze postanowienia Konstytucji

– podział na 3 władze sądowniczą , wykonawczą , ustawodawczą

– wprowadzenie dziedzicznej monarchii

– dokładne ustalenie relacji pomiędzy władzami

– likwidacja liberum veto

– odebranie głosu drobnej szlachty

– rozbudowa armii