Geografia 9.04.2022

106

Temat: Powtórzenie wiadomości.

Pytania na sprawdzian 30.04.2022.

  1. Jakie krainy geograficzne wchodzą w skład Nizin Środkowopolskich?
  2. Wpisz słowa w odpowienie miejsca: człowieka, miast, naturalny, terenów przemysłowych, bezleśne, płaskie, Nizin Śrdkowopolskich.

Centralną część naszego kraju zajmuje pas ………………………….. Dominują tam……………….. i …………………………..krajobrazy rolnicze. Jest też dosyć dużo………. i ……………………., gdzie krajobraz……………………………..został silnie przekształcony przez……………..

Zaznacz na mapie konturowej Polski: Nizinę Podlaską, Mazowiecką, Wielkopolską, Śląską, Wisłę, Warszawę, Łodź oraz Odrę.

Zadanie na ocenę celującą uczniowie otrzymają na lekcji.

Wesołego Alleluja!

pozdrawiam

Sylwia Bagińska