Zasady przyjmowania dzieci do szkoły w roku szkolnym 2018/2019

Szanowni Rodzice,

Podstawową formą komunikacji między rodzicem a szkołą jest strona internetowa, dlatego ważne jest, by śledzić bieżące wiadomości oraz zapoznać się z informacjami w poszczególnych zakładkach. Nauczyciele w zakładkach klasowych umieszczają zagadnienia poruszane na lekcji, prace domowe i inne ważne informacje. Wychowawca kontaktuje się z rodzicem głównie mailowo. Informacje o rozpoczęciu roku, ważnych wydarzeniach będą umieszczane na stronie szkoły oraz portalu społecznościowym Facebook.

Drodzy Rodzice! Zgodnie z islandzkimi regulacjami zajęcia katechetyczne (jakiegokolwiek wyznania) nie mogą odbywać się na terenie szkoły. Ponieważ jesteśmy gośćmi w szkole islandzkiej, jesteśmy zmuszeni respektować tę zasadę. W sprawach zapisu dziecka na religię prosimy o kontakt z księżmi.

LEGITYMACJE DLA UCZNIÓW UPRAWNIAJĄCE DO ZNIŻEK W POLSCE.

Z inicjatywy Pana Prezydenta Andrzeja Dudy, Sejm przyjął w grudniu 2016 r. zmiany w przepisach, które uprawniają uczniów szkół polonijnych oraz osoby uczące się języka polskiego w szkołach obcych systemów oświaty, a także nauczycieli tych szkół, do otrzymania legitymacji uprawniającej do skorzystania z ulgowych przejazdów transportem publicznym podczas pobytu w Polsce oraz wstępu do muzeów i parków narodowych na takich zasadach jak uczniowie szkół w Polsce. WNIOSKI O WYDANIE LEGITYMACJI będą rozdane do wypełnienia na rozpoczęciu roku szkolnego przez wychowawcę klasy.

Więcej informacji o legitymacjach tutaj: LEGITYMACJE DLA UCZNIÓW

Zapisy i roczniki

Prosimy, by dzieci na rok szkolny 2018/19 zapisywać wg następujących wskazówek:

• UCZNIOWIE KONTYNUUJACY NAUKĘ W NASZEJ SZKOLE

UWAGA UCZNIOWIE KONTYNUUJĄCY NAUKĘ ZAPISYWANI SĄ DO KLASY NASTĘPNEJ W STOSUNKU DO ROKU SZKOLNEGO 2017/18.

• NOWI UCZNIOWIE

grupa pięciolatków: dzieci urodzone w 2013 roku
klasa 0: dzieci urodzone w 2012 roku
klasa 1: dzieci urodzone w 2011 roku
klasa 2: dzieci urodzone w 2010 roku
klasa 3: dzieci urodzone w 2009 roku
klasa 4: dzieci urodzone w 2008 roku
klasa 5: dzieci urodzone w 2007 roku
klasa 6: dzieci urodzone w 2006 roku
klasa 7: dzieci urodzone w 2005 roku
klasa 8: dzieci urodzone w 2004 roku
klasa 3 gim: dzieci urodzone w 2003 roku (tylko kontynuacja nauki)

Uwaga!!! Zapis niezgody z wytycznymi będzie nieważny.

UWAGA! PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE PONIŻSZYCH PUNKTÓW. DZIĘKUJEMY!

  • Uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez naszą szkołę jest dobrowolne.
  • Jesteśmy szkołą sobotnią, której zadaniem jest nauczanie języka polskiego jako ojczystego oraz innych przedmiotów w języku ojczystym (historia, przyroda, geografia, WOS). Nauczanie języka ojczystego, wzbogacanie językowego obrazu świata dla dziecka dwujęzycznego jest bardzo ważne. Dzięki temu nasi uczniowie lepiej radzą sobie w szkołach islandzkich, mając dobre podstawy w j. polskim, mogą porozumiewać się z polskimi członkami rodziny czy rówieśnikami bez problemów, w przyszłości mogą studiować w Polce. Zachowanie języka ojczystego jest bardzo ważne dla tożsamości każdego człowieka, bez względu na jego wiek.
  • Uczniowie, którzy ukończyli naszą szkołę otrzymują dyplomy (pięciolatki i zerówka) oraz świadectwa (pozostałe klasy). Świadectwo naszej szkoły stanowi informację uzupełniającą dla świadectwa szkoły macierzystej ucznia, czyli w tym wypadku szkoły islandzkiej.
  • W związku z tym świadectwa naszej szkoły nie są równoważne z tymi wydawanymi w Polsce dla dziecka w tym samym wieku. Zaznaczamy, że w Islandii obowiązek nauczania jest dla dzieci od 6. roku życia, i jest on realizowany w macierzystej szkole islandzkiej.
  • W trakcie roku szkolnego na prośbę rodziców, wydajemy zaświadczenia, że dziecko jest uczniem naszej szkoły. Takie zaświadczenia, razem z zaświadczeniami z macierzystej szkoły islandzkiej, rodzice często zobowiązani są przedstawiać w Polsce, by udowodnić, że nie zaniedbują nauczania dziecka w Islandii.

a. Oświadczam, iż zostałem/-am poinformowany/-a o programie uzupełniającym Szkoły Polskiej w Reykjaviku, który nie zwalnia ucznia z obowiązku szkolnego w Islandii.

  • W trosce o bezpieczeństwo uczniów, bardzo prosimy, by punktualnie odbierać dzieci ze szkoły oraz pisemnie informować wychowawcę klasy w przypadku, gdy kto inny odbiera dziecko ze szkoły. Prosimy o przekazanie informacji dzieciom – w sytuacji, gdy uczeń ma być odebrany a nie jest, dziecko pod żadnym pozorem nie opuszcza budynku szkoły, tylko idzie do wychowawcy lub podchodzi do nauczyciela czy rodzica dyżurującego i prosi o pomoc. Każde dziecko powinno mieć zapisane numery telefonów do obojga rodziców/opiekunów w plecaku. Prosimy też, by przyprowadzać dzieci do sali i przychodzić po dzieci do sali, szczególnie te mniejsze, od 5-latków do 3 klasy włącznie.

b. Oświadczam, iż z zostałem/-am poinformowany/-a o obowiązku wnoszenia miesięcznych opłat na pokrycie kosztów działalności Szkoły Polskiej w Reykjaviku, (zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia SPSPwR nr 7/SPSPwR/09, z dnia 19.09.2009r.).

Miesięczne opłaty* w roku szkolnym 2018/2019 są następujące:

za jedno dziecko:

Pięciolatki, klasy 0 – 3 = 8.000 kr

Klasy 4 – Gim = 9.000 kr

rodzeństwo:

W przypadku rodzeństw (2 lub więcej dzieci) opłata naliczana jest wg wzoru:

„starsze dziecko + 50% opłaty za młodsze dziecko/dzieci”:

Pięciolatki, klasy 0-3 + pięciolatki: 8.000 + 4.000 = 12.000 kr

Klasy 4 – Gim + pięciolatki, klasy 0-3: 9.000 + 4.000 = 13.000 kr

Klasy 4 – Gim + Klasy 4-Gim: 9.000 + 4.500 = 13.500 kr

*MIESIĘCZNE OPŁATY OZNACZAJĄ, ŻE CO MIESIĄC JEST WYSŁANA NA KONTO PŁATNIKA STAŁA OPŁATA, BEZ WZGLĘDU NA TO, ILE JEST SOBÓT, W KTÓRE JEST OTWARTA SZKOŁA. Brak obecności dziecka na zajęciach obligatoryjnych czy dodatkowych nie powoduje obniżenia opłaty miesięcznej. Do opłaty należy dodać opłatę manipulacyjną związaną z wysłaniem rachunku. Od tego roku szkolnego rachunki będą wysyłane przez system Nori od Greidslumidlun zgodnie z ich opłatą manipulacyjną 390 kr.

Istnieje możliwość w semestrze zimowym (nie wiemy, jak to będzie w letnim), zapłacenia za szkołę przez Frístundakortið, kartę rekreacyjną. Dofinansowanie wynosi dla osób zamieszkałych w:

Reykjaviku, 50.000 kr w 2018 r.
Kopavogur, 50.000 kr w 2018 r.
Akranes, 35.000 kr w 2018 r.
Reykjanesbaer, 28.000kr w 2018 r.
Gardabaer, 50.000 kr w 2018 r.
Mosfellsbaer, 32.500 w 2018 r.
Seltjarnarnes, 50.000 w 2018 r.

Z tytułu członkostwa SPSPR każdy członek stowarzyszenia (czyli każdy rodzic zapisujący dziecko do szkoły, będący płatnikiem) ponosi raz w roku szkolnym opłatę 1500 kr. Opłata ta będzie ponoszona w listopadzie.

c. UWAGA! W przypadku nieuiszczenia przez płatnika 2 kolejnych miesięcznych opłat za szkołę, następuje usunięcie dziecka ze szkoły z niemożliwością ponownego zapisu w przyszłości w przypadku nieuregulowania zaległości.

d. W przypadku rezygnacji, należy wypełnić online formularze: wykreślenia dziecka z listy uczniów oraz dla płatnika za dziecko – rezygnacji z członkostwa w SPSPR. By nie otrzymać kolejnego rachunku za szkołę, należy wypełnić rezygnację on-line do 20. dnia bieżącego miesiąca. Nieobecności dziecka w szkole nie są równoważne z rezygnacją, prosimy o dopełnienie formalności.

e. Każdy Rodzic jest zobowiązany do pełnienia 1 dyżuru w semestrze, w przypadku 2 dzieci – do 2 dyżurów w semestrze szkolnym. Gdy oboje Rodzice pracują, za rodzica może dyżurować osoba pełnoletnia, znajomy lub ktoś z rodziny (należy tylko zaznaczyć w zapisie na dyżur, kto jest płatnikiem za dziecko, by było łatwo zidentyfikować zastępstwo). W przypadku niewykonania tego obowiązku na koniec roku szkolnego będzie zastosowana kara w wysokości 6.000 kr (za brak 1 dyżuru, 12.000 kr za brak 2), wysłana w postaci rachunku do zapłaty na konto płatnika. Niezapłacona kara uniemożliwi zapisanie dziecka na kolejny rok szkolny. Chodzi dokładnie o tego rodzica, który staje się członkiem stowarzyszenia, zapisując dziecko i będąc płatnikiem. Zatem na 2 rodziców/opiekunów przy jednym dziecku tylko 1 jest proszony o dyżur. Rodzice, którzy mają w szkole 3 lub więcej dzieci są zobowiązani do pełnienia 2 dyżurów w 1 semestrze (a nie 3 lub więcej), zgodnie z uchwaleniami z Walnego zebrania z dnia 16.04.2016 r.

f. Roczna opłata biblioteczna to 500 kr za 1 ucznia, pobierana będzie w październiku 2018 r. W przypadku zniszczenia podręcznika lub jego zgubienia czy nieoddania, naliczana jest kara w wysokości 3000 kr za sztukę. Nowy regulamin korzystania z biblioteki znajduje się w zakładce biblioteka.

Lista podręczników i ćwiczeń, z jakich korzystamy, dostępna jest tu:

Lista podręczników w roku 2018 / 2019

g. Uczniowie, którzy nie rozliczyli się z biblioteką szkolną przed zakończeniem roku szkolnego i których Rodzice zalegają z opłatami za szkołę (zajęcia obowiązkowe, zajęcia dodatkowe, dyżury), NIE OTRZYMAJĄ świadectwa na zakończeniu roku. Świadectwo może być wydane po uregulowaniu należności (wykluczając sytuację z podpunktu d).

h. Walne zebranie wszystkich członków stowarzyszenia, w tym także rodziców, którzy zapisując dziecko do szkoły, stają się członkami, a dokładniej wszyscy płatnicy, odbywa się raz w roku, zazwyczaj w kwietniu. Na nim przedstawiane jest sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok szkolny, ustalane są opłaty na rok kolejny, wybierana kwota nagród dla najlepszych uczniów w klasach 4-6 i gimnazjum – jeśli pozwala na to sytuacja finansowa stowarzyszenia. Obecność obowiązkowa.

i. Oświadczam, iż deklaruję przystąpienie do Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Polskiej w Reykjaviku (zgodnie ze Statutem SPwR art. II, pkt 2, z dnia 30.03.2009r.). Przystąpienie do Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Polskiej w Reykjaviku (zgodnie ze Statutem SPwR art. II, pkt 2, z dnia 30.03.2009r.) jest odpłatne. Roczna opłata członkowska w 2018/2019 wynosi 1.500 kr, jednorazowo pobierana będzie w listopadzie 2018 r.

j. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych rodziców/opiekunów oraz mojego dziecka dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz na publikację materiałów fotograficznych, filmowych i innych, w których udział będzie brał syn/córka/podopieczny na łamach mediów oraz w innych miejscach i formie wskazanych przez Dyrekcję SPwR i SPSPR. Zgadzam się na wykorzystanie danych przez Nori i Greiðslumiðlun obsługujących płatności szkoły.

WYSYŁAJĄC FORMULARZ ZA POŚREDNICTWEM STRONY SZKOŁY POLSKIEJ W REYKJAVIKU
IM. JANUSZA KORCZAKA, OŚWIADCZAM, ŻE AKCEPTUJĘ POWYŻSZE WARUNKI.