Przedmiotowy System Oceniania.

118

Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego w klasach 4-8

 OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE       

 1. Mówienie: 

-recytacja, 

-płynność i wyrazistość wypowiedzi, 

-komunikatywność, 

-trafność mówienia na temat oraz formułowanie własnych sądów, 

-poprawność językowa, 

-bogactwo słownictwa, 

-umiejętność zachowania się w sytuacji mówienia, 

-budowa i jakość użytych zdań.  

 2. Pisanie: 

-poprawność formy wypowiedzi,   

-zgodność z tematem,

-kompozycja pracy, 

– poprawność językowa, ortograficzna, interpunkcyjna,

– dobór środków językowych (dostosowanie stylu do sytuacji komunikacyjnej), 

-układ graficzny i estetyka pracy. 

 3. Czytanie; 

-głośne (z przygotowaniem i bez, rozumienie czytanego tekstu), 

-ciche (rozumienie tekstu). 

 4. Postawa: 

-aktywność, 

-zaangażowanie twórcze, 

-współpraca w grupie. 

 5. Słuchanie:

-zrozumienie tekstu i poleceń,

-koncentracja, skupienie uwagi, 

-zapamiętywanie, odtworzenie. 

6. Udzial w konkursach

 KONTROLA  I  OCENA  OSIĄGNIĘĆ  UCZNIÓW 

 1. Co najmniej jedna praca klasowa (wypracowanie) w ciągu roku. 

2. Co najmniej jedna praca klasowa sprawdzająca umiejętności z nauki o języku w ciągu semestru. 

3. Dyktanda i kartkówki ortograficzne oraz interpunkcyjne – po utrwaleniu danej zasady pisowni. 

4. Wypowiedzi ustne (np. opowiadanie fragmentów lektury, udzia w dyskusji) – co najmniej raz w semestrze. 

5. Recytacja – raz w semestrze. 

6. Czytanie głośne – co najmniej raz w semestrze. 

7. Niektóre prace (wypracowania, wypowiedzi ustne, sprawdziany lub kartkówki).

OCENY CZASTKOWE   

 100%  – 6 

99-95% – 5+ 

94-80% – 5 

79-75% – 4+ 

74-60% – 4 

69-65% – 3+ 

64-50% – 3 

49-47% – 2+ 

46-38% – 2 

37-0% – 1 

 METODY  I  NARZĘDZIA  PRACY  (OCENIANIA) 

-prace stylistyczne, 

-dyktanda, 

-testy,

 -sprawdziany, 

-kartkówki, 

-analiza notatek prowadzonych w zeszytach uczniów, 

-odpowiedzi ustne, 

-obserwacja,

-recytacja, 

-czytanie głośne i ciche ze zrozumieniem, 

-dyskusja, 

-aktywność podczas lekcji. 

 KRYTERIA  OCENY  PRAC  PISEMNYCH 

1. Zgodność z tematem (realizacja tematu).                                             

2. Kompozycja (trójdzielność) pracy.                                                         

3. Poprawność językowa. 

4. Poprawność ortograficzna. 

5. Poprawność interpunkcyjna. 

6. Dobór odpowiednich środków językowych.  

7. Poprawność formy wypowiedzi. 

8. Odpowiedni układ graficzny i estetyka pracy.                                     

KRYTERIA  OCENY   USTNEGO OPOWIADANIA       

1. Zgodność z tematem.                                              

2. Kompozycja.                                                             

3. Samodzielność wypowiedzi.                                 

4. Spójność i logiczność.                                             

5. Poprawność językowa.                                           

6. Bogactwo słownictwa.                                          

 KRYTERIA  OCENY  RECYTACJI 

1. Znajomość tekstu. 

2. Wyraziste mówienie.  

3. Właściwe tempo mówienia, przestrzeganie znaków interpunkcyjnych.  

4. Wyraziste mówienie (dostosowanie sposobu mówienia do sytuacji ukazanej w tekście, modulacja głosu, wyrażanie głosem emocji itp.). 

KRYTERIA  OCENY  GŁOŚNEGO  CZYTANIA 

1. Płynność czytania. 

2. Właściwe tempo czytania, przestrzeganie znaków interpunkcyjnych. 

3. Wyraźne czytanie (uczeń jest słyszany i rozumiany).                      

 4. Wyraziste czytanie (dostosowanie sposobu czytania do sytuacji ukazanej w tekście, wyrażanie głosem emocji, zaciekawienie tekstem itp.).                    

WYMAGANIA  NA POSZCZEGÓLNE  OCENY 

Celujący  

 Uczeń:

   w 100 % opanował wiedzę i umiejętności objęte programem,

   samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania i uzdolnienia (bierze udział w konkursach, przedstawieniach, innych dodatkowych projektach w szkole lub poza szkołą,

– buduje wypowiedzi ustne poprawne pod względem językowym, kompozycyjnym, merytorycznym, logicznym, o  ciekawej treści,  

– redaguje bezbłędne prace pisemne (poprawność ortograficzna, interpunkcyjna, językowa, kompozycyjna), o interesującej treści , poprawnej formie, 

– wzorowo, bezbłędnie, płynnie, wyraziście czyta tekst (także nowy),

  jest aktywny podczas zajęć, chętnie pracuje, 

  bardzo uważnie słucha wypowiedzi innych. 

Bardzo dobry  

Uczeń : 

– w stopniu bardzo dobrym (99-89 %) opanował wiadomości i umiejętności objęte programem, 

– buduje wypowiedzi ustne poprawne pod względem językowym i kompozycyjnym, 

– redaguje poprawne pod względem formy , ortografii, interpunkcji, języka, kompozycji prace pisemne (pojedyncze błędy), 

  płynnie czyta tekst o zróżnicowanej treści,  

  bardzo dobrze rozumie treść czytanego tekstu, 

– aktywnie bierze udział w lekcjach, 

  uważnie słucha wypowiedzi innych. 

Dobry 

Uczeń : 

– w stopniu dobrym (88-76%) opanował wiedzę i umiejętności objęte programem,

 – buduje wypowiedzi ustne popełniając niewielką ilość błędów językowych, poprawne kompozycyjnie, 

– redaguje poprawne  pod względem formy i kompozycji wypowiedzi pisemne, popełniając niewielką ilość błędów, 

– czyta płynnie, 

– rozumie czytany tekst, 

– jest aktywny na lekcji, 

  słucha wypowiedzi innych. 

Dostateczny  

Uczeń:  

– w stopniu dostatecznym (75-50 %) opanował wiedzę i umiejętności objęte programem, 

– na ogół jego ustne wypowiedzi są zgodne z tematem, jednak niezbyt wyczerpujące i nie zawsze poprawne pod względem językowym, 

– redaguje prace pisemne zazwyczaj poprawne pod względem formy i treści, zawierają jednak błędy ortograficzne, interpunkcyjne,  językowe, 

  czyta niezbyt płynnie, nie zawsze wyraźnie, nie zawsze przestrzega znaków przestankowych,  

  częściowo rozumie czytany tekst, 

  nie zawsze jest aktywny podczas lekcji, 

– zazwyczaj słucha wypowiedzi innych. 

Dopuszczający  

Uczeń:  

  w stopniu dopuszczającym (49-38 %) opanował wiedzę i umiejętności objęte programem, 

– jego ustne wypowiedzi nie zawsze zgodne są z tematem, cechują się dużą ilością błędów językowych, niepoprawnością kompozycyjną, 

  redaguje prace pisemne zazwyczaj zgodne z tematem, nie zawsze jednak poprawne pod względem formy i kompozycji, odznaczają  się dużą ilością błędów ortograficznych, interpunkcyjnych, językowych, 

  czyta mało płynnie, niewyraźnie, przestawiając litery, sylaby, nie przestrzega znaków interpunkcyjnych, jego technika czytania pozwala jednak częściowo rozumieć czytany tekst, 

  podczas lekcji często nie uważa, jest mało aktywny, 

– często nie słucha wypowiedzi innych. 

Niedostateczny  

Uczeń:  

– nie opanował wiedzy i umiejętności objętych programem, 

– jego ustne wypowiedzi są nie na temat, bardzo krótkie, pełne błędów językowych, 

  redaguje prace pisemne niepoprawne pod względem formy, nie na temat, z dużą ilością błędów, których sam nei potrafi poprawić, 

  nie potrafi czytać płynnie, wyraziście nawet znanego już tekstu, 

  nie jest aktywny, nie bierze czynnego udziału w lekcjach, nie wykonuje poleceń nauczyciela, 

  nie słucha wypowiedzi innych. 

 UWAGI 

1. Ocena okresowa i roczna nie są średnią ocen cząstkowych. 

2. Stopnie cząstkowe, a także wkład pracy i zaangażowanie ucznia wpływają na ocenę semestralna i roczną. 

3. Uczeń ma prawo do poprawy prac ocenionych niedostatecznie w terminie podanym przez nauczyciela, który nie przekracza dwóch tygodni.