Geografia 27.02.2021

118

Polska w skrócie

Obszary Chronione:

Rośliny i zwierzęta pozostają pod szczególną ochroną w 23 parkach narodowych oraz 1200 rezerwatach przyrody.

 • najstarszy- Białowieski Park Narodowy
 • najmłodszy – Park Narodowy “Ujście Warty”
 • największy- Biebrzański Park Narodowy
 • najmniejszy- Ojcowski Park Narodowy

Surowce mineralne :

 • węgiel kamienny i brunatny,
 • rudy miedzi, cynku i ołowiu
 • rudy siarki, soli kamiennej i surowców budowlanych

Wody:

Rzeki zasilane są głównie przez opady deszczu i topniejący śnieg.

W Polsce jest ponad 9 tys. jezior. (największe to Śniadrwy, najgłębsze Hańcza)

Gleby:

Ok. 60% powierzchni użytkowanej rolniczo to gleby bielicowe i brunatne, 25% powierzchni zajmują gleby dobre i bardzo dobre (czarnoziemy na Wyżynie Lubelskiej, czarne ziemie na Równinie Pyrzyckiej, rędziny na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, mady na Żuławach Wiślanych)

Rolnictwo:

Użytkowanie gruntów (60% powierzchni Polski) i hodowla zwierząt (bydło, trzoda chlewna, owce, drób).

Przemysł:

 • przemysł wydobywczy (górnictwo)
 • przemysł przetwórczy

Duże okręgi przemysłowe:

 • Górnośląski Okręg Przemysłowy
 • Legnicko-Głogowski Okręg Przemysłowy
 • Sudecki Okręg Przemysłowy
 • Gdański Okręg Przemysłowy
 • Warszawski Okręg Przemysłowy
 • Krakowski Okręg Przemysłowy
 • Łódzki Okręg Przemysłowy

Zadanie domowe:

Wybrać jeden z zabytków Polski wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO i opisać go.