02.04.2022 Geografia

59

Temat zajęć: Rolnictwo i przemysł w Polsce – utrwalenie wiadomości.

W pierwszej części zajęć omówiliśmy najważniejsze kierunki produkcji rolnej w Polsce oraz wskazaliśmy regiony o najwiekszej i najmniejszej koncentracji gospodarstw rolnych.
Druga część lekcji dotyczyła przemysłu. Omówiliśmy główne gałęzie przemysłu w Polsce oraz wskazaliśmy miasta i regiony o nawiększym i najmniejszym uprzemysłowieniu.