Zimowe zabawy- zajęcia z dn. 17.11.2018

178

Krąg tematyczny: Zimowe zabawy- zajęcia z dn. 17.11.2018

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Ÿ Dostrzega zjawiska pogodowe charakterystyczne dla zimy, wzbogaca słownictwo związane z tematem.

Ÿ Zna sposób działania termometru i dokonuje pomiarów temperatury.

Ÿ Zna zasady bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu i uprawiania sportów zimowych.

Ÿ Doskonali umiejętność klasyfikowania, tworzy zbiory ze względu na cechy ogólne przedmiotów.

Ÿ Wykazuje zainteresowanie książkami i wie, jak należy z nich korzystać.

Ÿ Potrafi współpracować podczas planowania i wykonywania pracy zespołowej.

Temat 1: Czy to już zima?

Ÿ „Po czym poznać zimę?” – rozmowa kierowana na podstawie obserwacji pogody za oknem, poznanie zasady działania termometru i próby odczytywania temperatury, klasyfikowanie zjawisk atmosferycznych ze względu na temperaturę (karta pracy).

Temat 2: Bałwankowe zabawy. „Wybór tekstów literackich” – W. Chotomska „Dziesięć   bałwanków” .

Ÿ „Dziesięć bałwanków” – słuchanie wiersza W. Chotomskiej, rozmowa na temat treści, dostrzeganie elementów humorystycznych w utworze, omawianie właściwości śniegu z zastosowaniem adekwatnych określeń:

− wypowiada się na temat utworu literackiego,

− poznaje i opisuje właściwości śniegu,

− posługuje się liczebnikami porządkowymi.

Temat 3: Ćwiczenia.

  1. „Ile jest…?” – zajęcia matematyczne, przeliczanie elementów, utrwalenie zapisu graficznego poznanych cyfr (karta pracy):

− przelicza elementy i utrwala zapis graficzny poznanych cyfr,

– poznaje i utrwala obraz graficzny cyfry 3,

– ćwiczy spostrzegawczość i rozpoznaje cyfrę 1,2,3.

− doskonali pamięć, uwagę i myślenie.

2. Utrwala obraz graficzny poznanych liter: A, M, T.

Praca domowa: Proszę, aby dzieci w ramach nauki pisania wypełniły Kartę Pracy litera M, T (każdy uczeń otrzymał taką kartę pracy podczas zajęć).

Z pozdrowieniami

Małgorzata Bachmann Laskowska