Sztuka bycia szczęśliwym  – zajęcia z dn. 09.02. 2019

122

Krąg tematyczny:  Sztuka bycia szczęśliwym  zajęcia z dn. 09.02. 2019

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Ÿ Wie, jak wyrażać emocje, w akceptowalny dla otoczenia sposób.

Ÿ Potrafi mówić o swoich emocjach i wyrażać je za pomocą mimiki i gestów.

Ÿ Poznaje obraz graficzny malej i wielkiej litery „y”, doskonali analizę i syntezę głoskową. Poznaje obraz graficzny liczby 9.

Ÿ Posługuje się liczebnikami porządkowymi.

Ÿ Określa strony ciała i kierunki w przestrzeni – prawa i lewa strona.

Ÿ Potrafi dokonać oceny postępowania innych, powiedzieć, jak można pomagać innym i    uzasadnić swoje zdanie.

Ÿ Dostrzega własny wpływ na odczucia i nastroje innych osób, czerpie radość z zabawy z rówieśnikami.

Temat 1: Mam prawo do pokazywania uczuć:

  1. „Chmurna Kasia” – – potrafi opisać postać, uczy się kończyć zdania w sposób logiczny i poprawny pod względem językowym.
  2. ,,Kiedy jestem zły/a na cały świat, to…” – zabawa techniką niedokończonego zdania, doskonalenie umiejętności kojarzenia i otwartego komunikowania o własnych odczuciach.
  3. Lustro – zabawa integracyjna w parach, doskonalenie wyrażania emocji za pomocą mowy ciała. Uczeń potrafi w niewerbalny sposób wyrazić swoje emocje.
  4. „Radość – smutek” – – konstruuje różowe okulary i dostrzega znaczenie pozytywnego postrzegania świata i koncentrowania się na pozytywnych doznaniach.

Temat 2: Kraina literek – zabawa dydaktyczna, wysłuchiwanie głoski „y” w nazwach przedmiotów na obrazkach oraz rozpoznawanie obrazu graficznego małej i wielkiej litery „y” (karta pracy).

Temat 3: Poznaje graficzny zapis cyfry 9 – posługuje się liczebnikami głównymi w zakresie 9 oraz dodaje i odejmuje w zakresie do 10.

Temat 4: Wycieczka do biblioteki.

 Z pozdrowieniami

Małgorzata Bachmann Laskowska