Regulamin dyżurowania Rodziców w Fellaskóli

 1. Wszystkich uczniów, rodziców, dyżurujących i nauczycieli obowiązuje obuwie zmienne.
 2. Po przyjściu na dyżur należy ubrać się w kamizelkę przeznaczoną dla osób dyżurujących. Kamizelka znajdować się będzie w pudełku przy stole na 1. piętrze, niedaleko wejścia.
 3. Prosimy o wpisanie się do dziennika dyżurów. Brak ręcznego wpisu jest równoznaczny z nieobecnością na dyżurze i niezaliczeniem terminu. Dziennik dyżurów będzie wystawiony na stole na 1. piętrze, przy schodach.
 4. Prosimy o zapoznanie się z zasadami korzystania z Fellaskóli, umieszczonymi w dzienniku.
 5. Plan lekcji i kalendarz szkoły znajdują się w dzienniku dyżurów.
 6. Dzwonki na przerwę powinny być sygnalizowane ręcznym dzwonkiem, znajdującym się w pudełku, razem z kamizelkami, lub na stole na 1. piętrze, blisko wejścia. Dzwonienie powinno być zgodne z ramami czasowymi umieszczonymi na planie lekcji.
 7. Prosimy, by osoba dyżurująca przeszła się z dzwonkiem, by dźwięk był bardziej słyszalny.
 8. Prosimy osoby dyżurujące o aktywne uczestnictwo i reagowanie w sytuacjach tego wymagających.
 9. Zabrania się stosowania wszelkich form przemocy – szarpania z uczniem czy ubliżania mu. Sprawcę niepożądanej sytuacji należy zatrzymać i zgłosić wydarzenie wychowawcy lub nauczycielowi. Każda sytuacja reagowania powinna być opisana przez osobę dyżurującą w dzienniku dyżurów.
 10. Telefony alarmowe – 112 – w sytuacjach niepewnych powinny być skonsultowane z nauczycielem lub wychowawcą. Jeśli jesteście Państwo świadkami oczywistego zagrożenia życia ucznia, prosimy o szybką reakcję.
 11. Każdy dyżurujący ma obowiązek znać poniższą procedurę postępowania w razie alarmu przeciwpożarowego.

I.   Wychowawca szybko sprawdza stan klasy, zbiera dzieci, BIERZE DZIENNIK Z LISTĄ UCZNIÓW, wszyscy wychodzą z klasy i spokojnie idą do głównego wyjścia. BEZ BIEGANIA. WYCHOWAWCA MUSI MIEĆ PRZY SOBIE TELEFON I DANE RODZICÓW.

II.   Jeśli ktoś z dorosłych, np. dyżurujących jest w pobliżu głównego wejścia, prosimy, by otworzył drugie skrzydło drzwi wewnętrznych i zewnętrznych przy głównym wejściu do szkoły.

III.   Dzieci ubierają się i wychodzą przed szkołę.

IV.   Rodzice dyżurujący wychodzą ze szkoły.

V.   UCZNIOWIE, NAWET JEŚLI WŁAŚNIE SKOŃCZYLI LEKCJE, CZEKAJĄ PRZED SZKOŁĄ.

VI.   Wychowawcy lub nauczyciele prowadzący zbierają dzieci klasami przed szkołą i SPRAWDZAJĄ OBECNOŚĆ. Jeśli ktoś będzie nieobecny, natychmiast powiadamia o tym dyrektora szkoły.

VII.   W szkole może przebywać tylko dyrektor szkoły lub pod jego nieobecność wyznaczony do tego nauczyciel.

VIII.   Nie wchodzimy do szkoły do czasu ogłoszenia informacji o braku zagrożenia.

IX.   Po pozwoleniu na wejście do szkoły dzieci rozbierają się i idą na lekcje.

X.   Uczniowie, którzy skończyli lekcje, wracają do szkoły po swoje rzeczy i idą do domu. 

http://szkolapolska.is/szkola/procedura-postepowania-w-razie-alarmu-przeciwpozarowego

 1. Dla osób dyżurujących dostępna jest kawa i herbata w pokoju nauczycielskim (jeśli jesteśmy w ich posiadaniu). Puste kubeczki i inne śmieci należy wyrzucać do dużego kosza, znajdującego się przy szafkach, zaraz przy głównym wejściu do szkoły. Nauczyciele nie odpowiadają za bałagan pozostawiony przez osoby dyżurujące. Prosimy o przestrzeganie zasad czystości.
 2. Mamy nadzieję, że czas spędzony na dyżurze, będzie czasem miłym. Dzięki tej aktywności przyczyniacie się Państwo do lepszego i bezpieczniejszego funkcjonowania szkoły, za co serdecznie dziękujemy.

Dyrekcja Szkoły i Zarząd SPSPR

Przypominamy, iż każdy Rodzic jest zobowiązany do pełnienia 1 dyżuru w semestrze, w przypadku 2 dzieci – do 2 dyżurów w semestrze szkolnym. Gdy oboje Rodzice pracują, za rodzica może dyżurować osoba pełnoletnia, znajomy lub ktoś z rodziny (należy tylko zaznaczyć w zapisie na dyżur, kto jest płatnikiem za dziecko, by było łatwo zidentyfikować zastępstwo). W przypadku niewykonania tego obowiązku na koniec roku szkolnego będzie zastosowana kara w wysokości 6.000 kr (za brak 1 dyżuru, 12.000 kr za brak 2), wysłana w postaci rachunku do zapłaty na konto płatnika. Niezapłacona kara uniemożliwi zapisanie dziecka na kolejny rok szkolny. Chodzi dokładnie o tego rodzica, który staje się członkiem stowarzyszenia, zapisując dziecko i będąc płatnikiem. Zatem na 2 rodziców/opiekunów przy jednym dziecku tylko 1 jest proszony o dyżur. Rodzice, którzy mają w szkole 3 lub więcej dzieci są zobowiązani do pełnienia 2 dyżurów w 1 semestrze (a nie 3 lub więcej), zgodnie z uchwaleniami z Walnego zebrania z dnia 16.04.2016 r.