Podsumowanie zebrań 2.11.2013 w sprawie religii

Drodzy Państwo,

dziękujemy za liczne przybycie i aktywny udział w dyskusjach. Chcielibyśmy krótko podsumować wspólnie wszystkie trzy zebrania, gdyż czasami były poruszane różne problemy.

1. Szkoła Polska od dnia 2.11, w trosce od dobro dzieci i wygodę Państwa, udostępnia sale lekcyjne na lekcje religii, prowadzone przez ks. Jakuba Budkiewicza. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przekazywane treści oraz za formy organizacji katechez. Uczniowie w czasie trwania religii znajdują się pod opieką księdza. Wszystkie dzieci uczestniczą w katechezach wyłącznie po podpisaniu przez Rodziców zgody (rozdawana na zebraniach, można jeszcze pobrać w pokoju nauczycielskim).

2. Ksiądz Jakub Budkiewicz z powodów formalnych nie jest zatrudniany przez Szkołę, nie otrzymuje więc od szkoły pensji za prowadzone katechezy. Od Państwa dobrej woli zależy, czy i w jakiej kwocie wesprą państwo finansowo dojazdy księdza do szkoły i poświęcany przez niego czas i pracę.

3. Lekcje religii w klasach 1 i 2 odbywać się będą naprzemiennie, co dwa tygodnie każda z grup.

Jednocześnie informujemy, że religia klas 4, 5 i 6 odbędzie się w godzinach, jak wcześniej,

czyli kl. 4: g. 12.55-14.30, kl. 5: 13.45-14.30, kl. 6: 9.30 – 10.15.

Przepraszamy uczniów i rodziców klas 3 – plan oraz określone godziny wynajmu szkoły nie pozwalają na zorganizowanie religii dla tych klas.

Daty lekcji dla poszczególnych klas i inne informacje można znaleźć na stronie księdza: www.ksjakub.pl. 

4. Rozwiązanie to jest tymczasowe, na rok szkolny 2013/2014. Kwestia religii w szkole będzie przedyskutowana i rozwiązana ponownie na Walnym Zgromadzeniu 10 maja 2014 (ujęte w kalendarzu, który Państwo otrzymali). Mamy nadzieję, że przybędą Państwo równie licznie, jak na zebrania.

 

Oprócz ustaleń dotyczących lekcji religii wyniknęło kilka spraw dotyczących samej szkoły, podajemy je również, dla osób, które na zabraniu być nie mogły:

- Szkoła Polska w bieżącym roku ma do dyspozycji dużo mniejszy budżet; nie dostaliśmy dofinansowań z fundacji z Polski, jak rok wcześniej, nie udało się jak dotąd znaleźć dodatkowych źródeł finansowania ani nowych sponsorów.  Jesteśmy otwarci na Państwa pomysły, skąd można by uzyskać dodatkowe środki.

- W kwotę czesnego za szkołę, NIGDY nie był wliczany koszt lekcji religii. Katechezy były ZAWSZE przedmiotem nieobowiązkowym, ujętym dodatkowo w planie lekcji dla dobra dzieci i Państwa wygody. Zadaniem Szkoły Polskiej jest przede wszystkim nauczanie języka polskiego, historii i geografii Polski i na ten cel, jak i na utrzymanie szkoły, przeznaczane są środki z czesnego. Dlatego, mimo iż religia odtąd odbywa się niejako poza zajęciami szkolnymi, kwota czesnego nie zmniejszy się, również dlatego, iż koszta utrzymania szkoły zwiększają się, jak niestety wszystkie koszta w obecnych czasach.

- Brak środków finansowych nie jest głównym, ani tym bardziej jedynym powodem, dla którego ksiądz nie jest dłużej zatrudniany przez szkołę. W zeszłych latach Szkoła była w stanie płacić wynagrodzenie za religię, gdyż były to niewielkie nakłady: siostry prowadziły lekcje za darmo (w zamian szkoła zakupiła podręczniki do religii), katecheta łączył klasy, mieliśmy też dodatkowe środki z projektów. W tym roku nie jesteśmy w wstanie wyłożyć całej sumy, jaką należałoby wypłacić za katechezy we wszystkich klasach przewidzianych początkowo w planie lekcji (byłby to koszt porównywalny z kwotą wynajmu Fellaskóli za 1 semestr). Powody rozwiązania z księdzem relacji pracodawca-pracownik to przede wszystkim kwestia formalna (wg statutu szkoły, nauczyciel musi być członkiem SPSPR, a ksiądz nie może przynależeć do stowarzyszeń świeckich), a także sytuacje, w których ksiądz samodzielnie podejmował decyzje o lekcjach i informował Państwa (wprowadzając w błąd, np. proponując skracanie innych zajęć na rzecz religii) bez konsultacji z dyrekcją, czego nie powinien robić żaden nauczyciel. W takiej sytuacji współpraca w relacji pracodawca-pracownik nie może być kontynuowana.

 

Dziękujemy za uwagę.

Dyrekcja Szkoły i Zarząd SPSPR