Zasady przyjmowania dzieci do szkoły w roku szkolnym 2016 / 2017

Zasady przyjmowania dzieci do szkoły w roku szkolnym 2016/2017

Szanowni Rodzice,

Podstawową formą komunikacji między rodzicem a szkołą jest strona internetowa. Polecamy wszystkim dokładne jej obejrzenie. Na niej, w zakładkach klasowych, śledzić można będzie zagadnienia poruszane na lekcji, prace domowe. Wychowawca kontaktuje się z rodzicem głównie mailowo. Informacje o rozpoczęciu roku, ważnych wydarzeniach będą umieszczane na stronie szkoły.

Uwaga! Ważne informacje dotyczące prowadzenia religii w naszej szkole.

Na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Polskiej w Reykjaviku z dnia 10.05.2014 r. przyjęto uchwałę o treści:

„W dniu 10.05.2014 na Walnym Zgromadzeniu Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Polskiej w Reykjaviku, uchwala się, że zajęcia religii będą prowadzone od roku szkolnego 2014/2015 jako zajęcia dodatkowe, gdzie szkoła użycza bezpłatnie sale, a prowadzący oddelegowany przez Biskupa w Reykjaviku i nie będzie członkiem SPSPR oraz pracownikiem szkoły, będzie indywidualnie ustalał opłatę za zajęcia.

Jeżeli prowadzący religię będzie członkiem SPSPR i pracownikiem szkoły, stawka za prowadzenie zajęć z religii będzie ustalona wg stawek zajęć dodatkowych. Szkoła nie będzie brała również odpowiedzialności za treści nauczania tego przedmiotu.“

Uwaga: Jeśli w szkole nie będzie wolnej sali, zajęcia z religii nie będą się odbywać na terenie Fellaskóli.

Zapisy i roczniki

Szanowni Państwo!

Prosimy, by dzieci na rok szkolny 2016/17 zapisywać wg następujących wskazówek:

grupa pięciolatków: dzieci urodzone w 2011 roku
klasa 0: dzieci urodzone w 2010 roku
klasa 1: dzieci urodzone w 2009 roku
klasa 2: dzieci urodzone w 2008 roku
klasa 3: dzieci urodzone w 2007 roku
klasa 4: dzieci urodzone w 2006 roku
klasa 5: dzieci urodzone w 2005 roku
klasa 6: dzieci urodzone w 2004 roku
klasa 1 gim: dzieci urodzone w 2003 roku
klasa 2 gim: dzieci urodzone w 2002 roku
klasa 3 gim: dzieci urodzone w 2001 roku.

Uwaga!!! Zapis niezgody z wytycznymi będzie nieważny.

Informacja dotyczy zapisywania dzieci do klas wyższych niż przewiduje rocznik zapisu, oznacza to, że można zapisać starsze dziecko do klasy młodszej np. urodzone w 2008 do klasy 1, itp.

 

UWAGA! PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE PONIŻSZYCH PUNKTÓW. DZIĘKUJEMY!

a. Oświadczam, iż zostałem/-am poinformowany/-a o programie uzupełniającym Szkoły Polskiej w Reykjaviku, który nie zwalnia ucznia z obowiązku szkolnego w Islandii.

b. Oświadczam, iż z zostałem/-am poinformowany/-a o obowiązku wnoszenia miesięcznych opłat na pokrycie kosztów działalności Szkoły Polskiej w Reykjaviku, (zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia SPSPwR nr 7/SPSPwR/09, z dnia 19.09.2009r.).

Miesięczne opłaty* w roku szkolnym 2016/2017 są następujące:

za jedno dziecko:

Pięciolatki, klasy 0 – 3 = 7.500 kr

klasy 4 – Gim = 8.500 kr

rodzeństwo:

W przypadku rodzeństw (2 lub więcej dzieci) opłata naliczana jest wg wzoru:

„starsze dziecko + 50% opłaty za młodsze dziecko/dzieci”:

Pięciolatki, klasy 0-3 + pięciolatki, klasy 0-3:  7.500 + 3.750 = 11.250 kr

Klasy 4 – Gim + pięciolatki, klasy 0-3: 8.500 + 3.750 = 12.250 kr

Klasy 4 – Gim + Klasy 4-Gim: 8.500 + 4.250 = 12.750 kr

*MIESIĘCZNE OPŁATY OZNACZAJĄ, ŻE CO MIESIĄC JEST WYSŁANA NA KONTO PŁATNIKA STAŁA OPŁATA, BEZ WZGLĘDU NA TO, ILE JEST SOBÓT, W KTÓRE JEST OTWARTA SZKOŁA. Brak obecności dziecka na zajęciach obligatoryjnych czy dodatkowych nie powoduje obniżenia opłaty miesięcznej.

Istnieje możliwość w semestrze zimowym (nie wiemy, jak to będzie w letnim), zapłacenia za szkołę przez Frístundakortið, kartę rekreacyjną. Dofinansowanie wynosi dla osób zamieszkałych w:

Reykjaviku, 35.000 kr w 2016 r.
Kopavogur, 37.000 kr w 2016 r.
Akranes, 25.000 kr w 2016 r.
Reykjanesbaer, 15.000kr w 2016 r.
Gardabaer, 30.000 kr w 2016 r.
Mosfellsbaer, 27.500 w 2016 r.

Więcej informacji o karcie rekreacyjnej:
http://eldri.reykjavik.is/desktopdefault.aspx/tabid-4448/7617_view-5274/

c. Opłaty za zajęcia dodatkowe.

Oferta będzie przedstawiona na rozpoczęciu roku lub w październiku 2016.

d. UWAGA! W przypadku nieuiszczenia przez płatnika 2 kolejnych miesięcznych opłat za szkołę, następuje usunięcie dziecka ze szkoły z niemożliwością ponownego zapisu w  przyszłości w przypadku nieuregulowania zaległości.

e. W przypadku rezygnacji, należy wypełnić online formularze: wykreślenia dziecka z listy uczniów oraz dla płatnika za dziecko – rezygnacji z członkostwa w SPSPR.
By nie otrzymać kolejnego rachunku za szkołę, należy wypełnić rezygnację on-line do 20. dnia bieżącego miesiąca. Nieobecności dziecka w szkole nie są równoważne z rezygnacją, prosimy o dopełnienie formalności.

f. Każdy Rodzic jest zobowiązany do pełnienia 1 dyżuru w semestrze, w przypadku 2 dzieci – do 2 dyżurów w semestrze szkolnym. Gdy oboje Rodzice pracują, za rodzica może dyżurować osoba pełnoletnia, znajomy lub ktoś z rodziny (należy tylko zaznaczyć w zapisie na dyżur, kto jest płatnikiem za dziecko, by było łatwo zidentyfikować zastępstwo). W przypadku niewykonania tego obowiązku na koniec roku szkolnego będzie zastosowana kara w wysokości 6.000 kr (za brak 1 dyżuru, 12.000 kr za brak 2), wysłana w postaci rachunku do zapłaty na konto płatnika. Niezapłacona kara uniemożliwi zapisanie dziecka na kolejny rok szkolny. Chodzi dokładnie o tego rodzica, który staje się członkiem stowarzyszenia, zapisując dziecko i będąc płatnikiem. Zatem na 2 rodziców/opiekunów przy jednym dziecku tylko 1 jest proszony o dyżur. Rodzice, którzy mają w szkole 3 lub więcej dzieci są zobowiązani do pełnienia 2 dyżurów w 1 semestrze (a nie 3 lub więcej), zgodnie z uchwaleniami z Walnego zebrania z dnia 16.04.2016 r.

g. Roczna opłata biblioteczna to 500 kr za 1 ucznia, dopisywana będzie do rachunku za wrzesień. Za wypożyczane podręczniki we wrześniu 2016 roku będzie pobierana kaucja w wysokości 1000 kr za sztukę, dopisywana do rachunku za wrzesień a odejmowana od rachunku za maj, jeśli podręcznik nie będzie zgubiony/zniszczony. W przypadku zniszczenia podręcznika lub jego zgubienia czy nieoddania, naliczana jest kara w wysokości 3000 kr za sztukę. Nowy regulamin korzystania z biblioteki znajduje się w zakładce biblioteka.

Lista podręczników i ćwiczeń, z jakich korzystamy, dostępna jest tu:

Lista podręczników w roku 2016 / 2017

h. Uczniowie, którzy nie rozliczyli się z biblioteką szkolną przed zakończeniem roku szkolnego i których Rodzice zalegają z opłatami za szkołę (zajęcia obowiązkowe, zajęcia dodatkowe, dyżury), NIE OTRZYMAJĄ świadectwa na zakończeniu roku. Świadectwo może być wydane po uregulowaniu należności (wykluczając sytuację z podpunktu d).

i. Walne zebranie wszystkich członków stowarzyszenia, w tym także rodziców, którzy zapisując dziecko do szkoły, stają się członkami, a dokłaniej wszyscy płatnicy, odbywa się raz w roku, zazwyczaj w kwietniu. Na nim przedstawiane jest sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok szkolny, ustalane są opłaty na rok kolejny, wybierana kwota nagród dla najlepszych uczniów w klasach 4-6 i gimnazjum – jeśli pozwala na to sytuacja finansowa stowarzyszenia. Obecność obowiązkowa.

j. Oświadczam, iż deklaruję przystąpienie do Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Polskiej w Reykjaviku (zgodnie ze Statutem SPwR art. II, pkt 2, z dnia 30.03.2009r.). Przystąpienie do Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Polskiej w Reykjaviku (zgodnie ze Statutem SPwR art. II, pkt 2, z dnia 30.03.2009r.) jest odpłatne. Roczna opłata członkowska w 2016/2017 wynosi 1.500 kr, jednorazowo pobierana będzie w październiku 2016 r. (dopisana do rachunku za październik).

k. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz na publikację materiałów fotograficznych, filmowych i innych, w których udział będzie brał syn/córka/podopieczny na łamach mediów oraz w innych miejscach i formie wskazanych przez Dyrekcję SPwR i SPSPR.

WYSYŁAJĄC FORMULARZ ZA POŚREDNICTWEM STRONY SZKOŁY POLSKIEJ W REYKJAVIKU
IM. JANUSZA KORCZAKA, OŚWIADCZAM, ŻE AKCEPTUJĘ POWYŻSZE WARUNKI.

WYPEŁNIJ FORMULARZ