język polski – 24 marca 2018r.


102
  1. / 2. Temat: Słowa z różnych stron.
  • język ogólnopolski
  • gwary środowiskowe, regionalne
  • przykłady słownictwa sportowego: A. Bahdaj “Do przerwy 1:0”

2. Temat: Powtórzenie wiadomości z gramatyki.

praca domowa: Przygotuj się do kartkówki z:

  • zaimków (przykłady: ja, ty, kto, tam, tu, czyj, mój, ile, gdzieś)
  • przyimków + wyrażeń przyimkowych (przykł.: na, pod, za, spośród / na dworze, obok niego, za nim, spośród drzew)
  • partykuł (przykł.: Li-czy no-że, niech-by nie, na pewno, zapewne, może)
  • wykrzykników + wyrazów dźwiękonaśladowczych (przykł.: hej, halo, hop, hlup, pac)
  • spójników (przykł.: i, oraz, ponieważ, że, ale, lub, więc, który, jak, jeżeli, jeśli, albo, ani)

Pamiętaj, aby zajrzeć do ćwiczeniówki.